ThaiPublica > เกาะกระแส > ก.ล.ต. ตรวจสอบผู้บริหาร POLAR หลังถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

ก.ล.ต. ตรวจสอบผู้บริหาร POLAR หลังถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

7 สิงหาคม 2017


ที่มาภาพ : http://www.polariscap.co.th/th/news-detail.php?did=36

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)หรือ POLAR และในวันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้สั่งให้บริษัทชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นั้น

นายประกิด บุณยัษฐิติ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า การที่บริษัทจดทะเบียนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดโดยศาลล้มละลาย เป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในวงกว้าง และเป็นสิ่งที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนควรตระหนักว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนให้ทราบโดยเร็ว

อย่างไรก็ดี การที่ผู้บริหาร POLAR มิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในช่วงก่อนหน้านี้ แม้จนกระทั่งวันที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าว จึงอาจพิจารณาได้ว่า กรรมการและผู้บริหาร POLAR มี ดังกล่าว ต่อ ก.ล.ต. และ ตลท. นอกจากนี้ ก.ล.ต. พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินในระยะที่ผ่านมาของ POLAR เนื่องจากงบการเงินไม่เคยแสดงยอดหนี้ที่สูงถึงขนาดที่จะทำให้บริษัทเข้าข่ายถูกฟื้นฟูกิจการรวมทั้งถูกฟ้องล้มละลายมาก่อน ซึ่งตั้งแต่ ก.ล.ต. มีข้อสงสัยดังกล่าวก็ได้ติดตามและรวบรวมข้อมูลรวมถึงสั่งให้ POLAR ทำ special audit ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

ที่มาภาพ : https://www.set.or.th/set/newslist.do?company

ทั้งนี้ ในกรณีที่พบว่า กรรมการหรือผู้บริหารของ POLAR มีการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ก.ล.ต. ก็จะดำเนินการทั้งทางแพ่งและอาญาภายใต้ขอบเขตอำนาจที่สมควรต่อไป ซึ่งอาจเป็นเหตุให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดด้วย

นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. พบประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมกรรมการและการดำเนินการของ POLAR ในหลายประเด็น อาทิ การเพิ่มทุนแบบ PP ซึ่ง ก.ล.ต. มีคำสั่งระงับการอนุญาตการเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้วในเดือนตุลาคม 2558 และกรณีที่ POLAR และกรรมการชี้แจงข้อมูลที่ ก.ล.ต. สั่งการ ล่าช้ากว่ากำหนดเวลา ก็ได้เปรียบเทียบปรับ POLAR และกรรมการรายบุคคลไปแล้ว ส่วนในกรณีที่ POLAR ไม่ส่งงบการเงิน ประจำปี 2559 และรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามกำหนดเวลานั้น ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายกับ POLAR และกรรมการที่รับผิดชอบดูแลการส่งงบการเงินและรายงานดังกล่าว

สำหรับประเด็นเกี่ยวกับการที่คณะกรรมการ POLAR ไม่จัดประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมเอง ตลอดจนความครบถ้วนขององค์ประชุมคณะกรรมการ POLAR ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ และเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนที่มีมายัง ก.ล.ต. อย่างต่อเนื่อง นั้น เนื่องจากประเด็นดังกล่าวต้องพิจารณาตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้กำกับดูแล ก.ล.ต. จึงได้ขอหารือและสอบถามผลการพิจารณา รวมทั้งได้ประสานงานและเข้าพบกับกรมฯ มาเป็นระยะในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากได้ข้อสรุปในกรณีข้างต้นและพบว่า มีการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ที่มา : https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=POLAR&ssoPageId=6&language=th&country=TH