ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > 14 ปี สวรส. ให้ทุนวิจัยไปกว่า 3 พันล้าน ผันจาก สสส.-สปสช.-อื่นๆ กว่า 2 พันล้าน สะพัดสุดช่วงปี48 – 50 ปีละกว่า500 – 600 ล้าน พร้อมเปิดรายชื่อผู้รับทุนทั้งหมด

14 ปี สวรส. ให้ทุนวิจัยไปกว่า 3 พันล้าน ผันจาก สสส.-สปสช.-อื่นๆ กว่า 2 พันล้าน สะพัดสุดช่วงปี48 – 50 ปีละกว่า500 – 600 ล้าน พร้อมเปิดรายชื่อผู้รับทุนทั้งหมด

3 พฤศจิกายน 2015


ที่มาภาพ : http://www.hsri.or.th/people
ที่มาภาพ : http://www.hsri.or.th/people

หลังจากการนำเสนอข้อมูลของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)เกี่ยวกับรายชื่อโครงการและบุคคลที่ได้รับเงินสนับสนุนกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกลุ่มตระกูล ส.นั้น ปรากฏว่าสอดรับกับข้อมูลจากแหล่งข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่ได้นำส่งข้อมูลรายชื่อโครงการวิจัยและชื่อผู้รับทุนโดยตรงจาก สวรส. ตั้งแต่ปี 2544-2557 อย่างละเอียด ดังนี้ รายชื่อปี 2544, รายชื่อปี 2545, รายชื่อปี 2546, รายชื่อปี 2547, รายชื่อปี 2548, รายชื่อปี 2549, รายชื่อปี 2550, รายชื่อปี 2551, รายชื่อปี 2552, รายชื่อปี 2553, รายชื่อปี 2554, รายชื่อปี 2555, รายชื่อปี 2556 และรายชื่อปี 2557 ซึ่งเป็นข้อมูลที่สอดรับกับข้อมูลการตรวจสอบของสตง.ในส่วนของแหล่งที่มาของเงิน

จากข้อมูล 14 ปี (2544-2557) สวรส.มีการให้ทุนวิจัยไปแล้วกว่า 3,400 ล้านบาท เป็นเงินจาก สสส./สปสช./อื่นๆ จำนวนกว่า 2,600 ล้านบาท และเป็นเงิน สวรส.ประมาณ 700 ล้านบาท ซึ่งโครงการที่ได้รับเงินทุนวิจัยส่วนหนึ่งมาจากภาคีเครือข่าย

ทั้งนี้ หากดูตัวอย่างจากข้อมูลดังกล่าวในปี 2544 มีผู้ได้รับการสนับสนุนทำงานวิจัยจำนวนมากในวงเงินที่ไม่สูง จากนั้นปี 2545 จำนวนรายที่ได้รับทุนวิจัยเริ่มน้อยลง แต่วงเงินของผู้รับทุนบางรายได้สูงถึง 23 ล้านบาท

ในปี 2547 เริ่มมีโครงการที่รับเงินทุนวิจัยสูงเป็นวงเงิน 108 ล้านบาท เช่น ผู้จัดการงานวิจัยเต็มเวลาแผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารแห่งชาติ: ภายใต้งานวิจัยระบบสารสนเทศและข่าวกรองด้านสุขภาพ โดย นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล (ทั้งที่ สวรส. ได้รับเงินงบประมาณปีละประมาณ 100 ล้านบาท) จากข้อมูลระบุว่าเป็นเงินจาก สวรส. 42.37 ล้านบาท เป็นเงินจาก สสส./สปสช./อื่นๆ จำนวน 66.17 ล้านบาท, โครงการระบบรับ/ส่งและประมวลข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้เกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) วงเงิน 42.75 ล้านบาท โดย นพ.สุชาติ สรณสถาพร, และในปีเดียวกันนี้ นพ.สุชาติ สรณสถาพร ยังได้รับเงินในโครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี2547 อีก 29.97 ล้านบาท, ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบการให้บริการรักษาพยาบาลปี 2547 วงเงิน 8.08 ล้านบาท โดย พญ.สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์

นอกจากนี้ รายชื่อผู้ได้รับเงินในปี 2547 มีชื่อซ้ำในหลายโครงการ อาทิ พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร รับเงินไป 5 โครงการ, นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 5 โครงการ, พญ.สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์ 2 โครงการ (ดูตามเอกสารแนบปี 2557) เป็นต้น

สรุปแล้วในปี 2547 สวรส. ให้เงินทำวิจัยรวม 226.92 ล้านบาท เป็นเงินจาก สวรส. 158.36 ล้านบาท เป็นเงินจาก สสส./สปสช./อื่นๆ 68.55 ล้านบาท

ปี 2548 ผู้จัดการโครงการแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) 19.64 ล้านบาท เป็นเงินจาก สสส./สปสช./อื่นๆ โดย นพ.บัณฑิต ศรไพศาล, การพัฒนาระบบรับ/ส่งและประมวลข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยใช้เกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) ปี 2548 จำนวน 28.5 ล้านบาท โดย นพ.สุชาติ สรณสถาพร (เช่นเดียวกับปี 2547), ผู้จัดการแผนงานการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 90.18 ล้านบาท โดย พญ.วัชรา ริ้วไพฑูรย์ และรายชื่อผู้รับทุนวิจัยซ้ำๆ กับปี 2547 (ดูรายละเอียดเอกสารแนบปี 2548) ซึ่งในปี 2548 วงเงินให้ทุนวิจัย 239.28 ล้านบาท เป็นเงิน สวรส. 31.69 ล้านบาท จากหน่วยงาน สสส./สปสช./อื่นๆ 198.64 ล้านบาท

ในปี 2549 สวรส. ให้เงินทุนทำวิจัยรวม 664.77 ล้านบาท มาจากเงิน สวรส. 126.61 ล้านบาท จาก สสส./สปสช./อื่นๆ 538.16 ล้านบาท มีรายชื่อผู้รับทุนทำวิจัยเพียง 18 รายและมีชื่อซ้ำๆ กัน อาทิ พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร รับไปกว่า 149 ล้านบาท นพ.โกมาตร จังเสถียรทรัพย์ 3 โครงการ,นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล รับไป 196.4 ล้านบาท เป็นต้น (ดูเอกสารปี 2549 ประกอบ)

ปี 2550 วงเงินให้ทุนวิจัยรวม 574 ล้านบาท เป็นเงิน สวรส. 35.17 ล้านบาท เป็นเงินจาก สสส./สปสช./อื่นๆ 539.32 ล้านบาท (ดูเอกสารปี 2550 ประกอบ)

นอกจากนั้นในปีอื่นๆสามารถเปิดดูรายละเอียดเป็นรายปีตามเอกสารแนบข้างต้น และ(ดูข้อมูลเพิ่มเติม)