ThaiPublica > เกาะกระแส > ป.ป.ช. ตั้งส่วนประสานงานติดตามทรัพย์สินคดีทุจริตระหว่างประเทศ

ป.ป.ช. ตั้งส่วนประสานงานติดตามทรัพย์สินคดีทุจริตระหว่างประเทศ

2 ตุลาคม 2015


นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ที่มาภาพ :http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2012/10/24/images/news_img_475210_1.jpg
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ที่มาภาพ :http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2012/10/24/images/news_img_475210_1.jpg

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ช.) ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการเปิดส่วนประสานงานติดตามทรัพย์สินคืน (StAR/INTERPOL Global Focal Point on Asset Recovery) และส่วนประสานงานศูนย์ติดตามทรัพย์สินคืนระหว่างประเทศ (International Center for Asset Recovery : ICAR) เพื่อรองรับการประสานงานคดีทุจริตระหว่างประเทศที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามทรัพย์สินจากการทุจริตกลับคืนมายังประเทศไทย ณ ศูนย์ประสานงานคดีระหว่างประเทศ สำนักการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช.

ตามที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption : UNCAC) คณะกรรมการ ป.ป.ช. เล็งเห็นว่าประเทศไทยควรมีหน่วยงานเพื่อเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาดังกล่าว ประกอบกับคดีทุจริตขนาดใหญ่มีความซับซ้อนมากขึ้นและมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตไปยังต่างประเทศ จึงมีมติให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานคดีระหว่างประเทศ (Thailand Anti-Corruption Coordination Center: TACC) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานงานและดำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในบทบาทการเป็นศูนย์กลางประสานงานคดีทุจริตระหว่างประเทศ รวมทั้งการติดตามทรัพย์สินคืน สอดคล้องกับบทบาทของ ป.ป.ช. ในฐานะเป็นองค์กรหลัก ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ

ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานคดีระหว่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. มีความร่วมมือในฐานะส่วนประสานงานการติดตามทรัพย์สินคืนกับองค์กรต่างๆ ได้แก่

1. ส่วนประสานงานติดตามทรัพย์สินคืน (StAR/INTERPOL Global Focal Point on Asset Recovery) (StAR/INTERPOL Global Focal Point on Asset Recovery) อันเป็นเครือข่ายที่เกิดจากความร่วมมือของ ธนาคารโลก (World Bank), สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime :UNODC) และองค์การตำรวจสากล (INTERPOL) ซึ่งเป็นระบบที่ประเทศสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างปลอดภัย ภายใต้เครือข่ายดังกล่าวจะระบุข้อมูลของอาชญากรที่เป็นที่ต้องการจับกุมในลักษณะหมายอินเตอร์โพล (Interpol Notices) เพื่อให้ประเทศสมาชิกที่อาชญากรหลบซ่อนอยู่ สามารถทำการจับกุมเพื่อส่งตัวมาดำเนินคดียังประเทศที่เกิดการกระทำความผิด โดยขณะนี้ อยู่ในระหว่างดำเนินการให้มีหมายสีใหม่ ได้แก่ หมายสีทอง ซึ่งเป็นหมายที่ใช้ระบุทรัพย์สินจากการกระทำความผิด รวมถึงลักษณะ แหล่งที่อยู่ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีทุจริต

2.ส่วนประสานงานศูนย์ติดตามทรัพย์สินคืนระหว่างประเทศ (International Center for Asset Recovery : ICAR) ซึ่งเป็นความก้าวหน้าจากบันทึกความเข้าใจระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. และ สถาบัน Basel Institute on Governance ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านคดี ด้านกฎหมายในเบื้องต้น เกี่ยวกับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา การสืบสวนสอบสวน การติดตาม ยึด อายัด และริบทรัพย์สินจากการทุจริตกลับคืน