ThaiPublica > เกาะกระแส > ศาลปกครอง เตรียมชง ก.ศป. ตั้ง “แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ” 19 ส.ค.นี้ รองรับเนื้อหาร่าง รธน. ฉบับใหม่

ศาลปกครอง เตรียมชง ก.ศป. ตั้ง “แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ” 19 ส.ค.นี้ รองรับเนื้อหาร่าง รธน. ฉบับใหม่

10 สิงหาคม 2015


ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=114773565389221&set=a.103188509881060.1073741825.100005697335187&type=1&theater
ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=114773565389221&set=a.103188509881060.1073741825.100005697335187&type=1&theater

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 สำนักงานศาลปกครอง ได้ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ อ้างคำพูดของนายไพโรจน์ มินเด็น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง ที่กล่าวถึงความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ) มาตรา 244 ที่บัญญัติให้มี “แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ” ในศาลปกครอง เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันข้อขัดแย้งที่นำไปสู่เรื่องวินัยการคลังและการงบประมาณจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมือง ซึ่งเป็นกิจกรรมทางปกครองเป็นส่วนใหญ่ และการพิจารณาคดีในลักษณะนี้จะเป็นการไต่สวนซึ่งศาลปกครองมีความชำนาญในการไต่สวน จึงเหมาะสมที่จะจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองเพื่อพิจารณาคดีลักษณะดังกล่าว

ศาลปกครองได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังฯ เนื่องจากวินัยการคลังและการงบประมาณ ถือเป็นมาตรการทางกฎหมายที่กำหนดขึ้นเพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐและองค์กรของรัฐ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการรับ-จ่ายเงินแผ่นดิน ซึ่งการดำเนินการของรัฐและองค์กรของรัฐเกี่ยวกับการคลังและการงบประมาณ จะต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมายปกครองที่ว่า “การกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย” ดังนั้น การตรวจสอบการกระทำทางปกครองที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินและการจัดทำงบประมาณว่าเป็นไปตามวินัยการคลังและการงบประมาณของประเทศหรือไม่นั้น จึงอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองตามกฎหมาย และการที่ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณขึ้นในศาลปกครอง จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน เนื่องจากคดีดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาพิพากษา โดยองค์คณะตุลาการที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีวิธีพิจารณาคดีที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพคดี

“เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังฯ ดังกล่าว ศาลปกครองจึงได้เตรียมการนำเสนอวาระการจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังฯ ต่อคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ในคราวประชุมวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ต่อไป” นายไพโรจน์กล่าว