ThaiPublica > เกาะกระแส > เปิดรายงานข้อเท็จจริงผลการตรวจสอบของคตร.ก่อนมีคำสั่งย้ายเลขาฯสปสช.

เปิดรายงานข้อเท็จจริงผลการตรวจสอบของคตร.ก่อนมีคำสั่งย้ายเลขาฯสปสช.

5 กรกฎาคม 2015


ในช่วงปี 2557 ต่อเนื่องมาถึงต้นปี 2558 ที่ผ่านมาได้มีการร้องเรียนการบริหารจัดการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดูรายละเอียดรายงานดีเอสไอ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ศาลปกครอง กรณีการทุจริตประพฤติไม่ชอบของผู้บริหารและคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการตรวจสอบการใช้งบประมาณของสปสช. ผิดวัตถุประสงค์ว่า คาดว่าผลสอบจะออกมาในกลางเดือน มิถุนายน 2558 โดยผู้ถูกกล่าวหาได้ตอบกลับข้อสังเกตของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ (คตร.) ที่ระบุว่า สปสช.ใช้จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์ ว่าเป็นการตีความกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิด จึงต้องไปดูว่าตีความต่างกันอย่างไร โดยตนได้ให้ทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไปตรวจสอบแล้ว

ต่อมาวันที่ 25 มิถุนายน 2558 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ลงนามในคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2558 เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ซึ่งออกมาโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 รายชื่อในกลุ่มที่ 1 (ข้าราชการ จำนวน 21 คน) ระงับการปฏิบัติราชการในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราวและไปปฏิบัติราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงที่สังกัดโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมและให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบหมาย ทั้งนี้ นายกฯจะมีคำสั่งให้ผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นการชั่วคราวก็ได้ โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจ อาทิ นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ

ทั้งนี้เพื่อรายงานข้อเท็จจริงผลการตรวจสอบของคตร.ต่อกรณีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ซึ่งมีรายงานออกมาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ก่อนที่จะมีคำสั่งย้ายนพ.วินัย สวัสดิวร อดีตเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2738162937007_หนังสือ คตร. รายงานผลการติดตามฯ