ThaiPublica > คอลัมน์ > ประชามติที่แท้จริง: บทเรียนจากประชามติรัฐธรรมนูญ 2550 > ตัวอย่างแคมเปญรณรงค์ของ สสร. ก่อนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ที่มาภาพ: Wikipedia

ตัวอย่างแคมเปญรณรงค์ของ สสร. ก่อนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ที่มาภาพ: Wikipedia

25 พฤษภาคม 2015


ตัวอย่างแคมเปญรณรงค์ของ สสร. ก่อนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ที่มาภาพ: Wikipedia

ตัวอย่างแคมเปญรณรงค์ของ สสร. ก่อนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ที่มาภาพ: Wikipedia

ป้ายคำ :