ThaiPublica > คอลัมน์ > กระบวนการร่างกฎหมาย 2.0 : บทเรียนจากกฎหมายอินเทอร์เน็ตบราซิล > ประธานาธิบดี ดิลมา รูเซฟ กล่าวปาฐกถาเปิดงานประชุมอภิบาลอินเทอร์เน็ต NetMundial ประจำปี 2014

ประธานาธิบดี ดิลมา รูเซฟ กล่าวปาฐกถาเปิดงานประชุมอภิบาลอินเทอร์เน็ต NetMundial ประจำปี 2014

16 มีนาคม 2015


ประธานาธิบดี ดิลมา รูเซฟ กล่าวปาฐกถาเปิดงานประชุมอภิบาลอินเทอร์เน็ต NetMundial ประจำปี 2014

ประธานาธิบดี ดิลมา รูเซฟ กล่าวปาฐกถาเปิดงานประชุมอภิบาลอินเทอร์เน็ต NetMundial ประจำปี 2014

ป้ายคำ :