ThaiPublica > เกาะกระแส > ชาวเชียงรากใหญ่คัดค้านโรงงานเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า ทำประชาพิจารณ์บิดเบือน ระบุเป็นพื้นที่สีเขียวและจะสู้จนถึงที่สุด > เครื่องบำบัดน้ำเสียมูลค่า 8 ล้านบาทที่อบต. เชียงรากใหญ่สร้างเสร็จเมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งจะบำบัดน้ำเสียที่ผ่านจากพื้นที่โครงการสร้างศูนย์จัดการขยะ หมู่บ้านอภิเชษฐ์ธานี ไหลลงสู่คลองน้ำอ้อม

เครื่องบำบัดน้ำเสียมูลค่า 8 ล้านบาทที่อบต. เชียงรากใหญ่สร้างเสร็จเมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งจะบำบัดน้ำเสียที่ผ่านจากพื้นที่โครงการสร้างศูนย์จัดการขยะ หมู่บ้านอภิเชษฐ์ธานี ไหลลงสู่คลองน้ำอ้อม

7 มกราคม 2015


เครื่องบำบัดน้ำเสียมูลค่า 8 ล้านบาทที่อบต. เชียงรากใหญ่สร้างเสร็จเมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งจะบำบัดน้ำเสียที่ผ่านจากพื้นที่โครงการสร้างศูนย์จัดการขยะ หมู่บ้านอภิเชษฐ์ธานี ไหลลงสู่คลองน้ำอ้อม

เครื่องบำบัดน้ำเสียมูลค่า 8 ล้านบาทที่อบต. เชียงรากใหญ่สร้างเสร็จเมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งจะบำบัดน้ำเสียที่ผ่านจากพื้นที่โครงการสร้างศูนย์จัดการขยะ หมู่บ้านอภิเชษฐ์ธานี ไหลลงสู่คลองน้ำอ้อม

ป้ายคำ :