ThaiPublica > เกาะกระแส > Bitcoin หลังการล้มละลายของ Mt.Gox

Bitcoin หลังการล้มละลายของ Mt.Gox

8 กรกฎาคม 2014


ที่มาภาพ : http://thenypost.files.wordpress.com/2014/02/bitcoin-mtgox_japan.jpg
ที่มาภาพ : http://thenypost.files.wordpress.com/2014/02/bitcoin-mtgox_japan.jpg

การล้มละลายของ Mt.Gox ทำให้ผู้เล่นในตลาด Bitcoin เริ่มตระหนักว่าการใช้งาน Bitcoin ยังมีความเสี่ยงอยู่มาก โดยเฉพาะความเสี่ยงที่จะถูกจารกรรมหรือความเสี่ยงที่ผู้ประกอบธุรกิจเลิกกิจการ

หน่วยงานกำกับดูแลของหลายประเทศเริ่มเข้ามาให้ความสนใจ Bitcoin กันมากขึ้น โดยท่าทีส่วนใหญ่คือมองว่าเงินเสมือน (Virtual currency หรือ Crypto currency) เช่น Bitcoin เป็นเหมือนกับสินค้า (Commodity) ไม่สามารถใช้แทนเงินสกุลจริงได้ และจะคอยจับตาเพื่อไม่ให้เงินเสมือนดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือใช้ในการทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์(EIC)มองว่า การเก็บภาษีบนกำไรที่ได้จากการซื้อขายเงินเสมือนตามที่รัฐบาลหลายประเทศได้ประกาศไว้จะเป็นการควบคุมการขยายตัวของตลาด Bitcoin และเห็นว่า Bitcoin ยังไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์ที่จะมาใช้แทนการชำระเงินในวงกว้างได้ในขณะนี้ อ่านรายละเอียดการวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์

อ่านเพิ่มเติม Bitcoin ฟองสบู่ดิจิตอล และ ธปท.เตือนการถือครอง Bitcoin มีความเสี่ยง ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

Bitcoin หลังการล้มละลายของ Mt.Gox by thaipublica

ป้ายคำ :