นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ.อุทัยธานี

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ.อุทัยธานี

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ.อุทัยธานี