ซีพี-เบทาโกร- ธ.ก.ส. ความหวังการปลูกข้าวโพดอย่างยั่งยืนที่น่าน

กรณีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่น่าน..ผู้เล่นก็ควรให้เวลาที่เพียงพอและอุดหนุนทรัพยากรแก่เกษตรกรรายย่อยในการปรับตัว เพื่อไม่ให้พวกเขาประสบปัญหาทางการเงินมากกว่าเดิม มิฉะนั้นอาจกลายเป็นว่า ความยั่งยืนและการฟื้นฟูระบบนิเวศต้อง “แลก” มาด้วยฐานะทางเศรษฐกิจที่แย่ลง