IDPC เสนอแนวนโยบายสำหรับประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงอย่างมีมนุษยธรรม

IDPC เสนอแนวนโยบายสำหรับประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงอย่างมีมนุษยธรรม

UNODC-TIJ ดูงานเรือนจำหญิง “ตังเกอรัง” แห่งแรกในอินโดนีเซียที่นำ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” ไปปรับใช้

UNODC-TIJ ดูงานเรือนจำหญิง “ตังเกอรัง” แห่งแรกในอินโดนีเซียที่นำ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” ไปปรับใช้

โลกหลังกำแพง ผู้ต้องขังหญิง มายาคติ ไทยติดอันดับ 4 ของโลก เหตุยาเสพติดรายย่อย

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (ทีไอเจ) จัดเสวนา เรื่อง “ผู้ต้องขังหญิง มายาคติ และโลกหลังกำแพง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development -RoLD) เผยผู้ต้องขังหญิงไทยมีมากเป็นอับดับ 4 ของโลก โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกรณีผู้ค้ารายย่อยมากที่สุด ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความแออัดในที่คุมขัง อีกทั้งผู้ต้องขังยังขาดทักษะทางอาชีพ รวมถึงเมื่อพ้นโทษแล้วสังคมก็ยังไม่ยอมรับทำให้ต้องปิดบังประวัติของตัวเอง ด้านทีไอเจพยายามผลักดันให้ราชทัณฑ์ปฎิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพ (The Bangkok Rules) ซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังวิตหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกลับคืนสู่โลกภายนอก

ออกไปในคุก: เล่าสู่กันฟังจากการประชุม “จากวาทกรรมยาเสพติดสู่การผลิตซ้ำ…สื่อมวลชนกับทางออกปัญหาคนล้นคุก” (ตอนที่ 1)

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โครงการกำลังใจ สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม ได้จัดการประชุม “จากวาทกรรมยาเสพติดสู่การผลิตซ้ำ…สื่อมวลชนกับทางออกปัญหาคนล้นคุก” ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี รวมทั้งมีการพาไปเยี่ยมชมสภาพความเป็นอยู่และพูดคุยกับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางอุดรธานี ซึ่งทางโครงการได้ให้โอกาสผมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยติดต่อผ่านมาทางสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ก็เลยอยากจะขอนำประสบการณ์ที่ได้มาแบ่งปันให้ฟังกันในที่นี้