บทสังเคราะห์โครงการชุมชนนโยบายด้านภาษี ชี้ 10 แนวทาง “เปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทย ด้วยการปฏิรูปภาษี”

โครงการเวทีระดมสมองเพื่อสร้าง “ชุมชนนโยบายด้านภาษี” (Policy Community on Taxation) แนะ 10 แนวทาง “เปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทย ด้วยการปฏิรูปภาษี”