เปิดเสรีประชาคมอาเซียน อนาคตความมั่นคงทางอาหารของไทย! เมื่อที่ดินกว่าครึ่งไม่ใช่ของเกษตรกร-ชาวนา

เปิดเสรีประชาคมอาเซียน อนาคตความมั่นคงทางอาหารของไทย! เมื่อที่ดินกว่าครึ่งไม่ใช่ของเกษตรกร-ชาวนา