สสค. – สสส.หนุนการศึกษาทางเลือก ถอดกระบวนการเรียนรู้ ใช้วิถีชีวิตเป็นตัวตั้ง – ทำคู่มือ “บ้านเรียน-ศูนย์การเรียน”

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา หนุนสร้างการศึกษาทางเลือกใหม่ในรูปแบบศูนย์การเรียนกระจายทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้ดีขึ้น ผ่านการประชุมเครือข่ายบ้านเรียนและศูนย์การเรียน 4 ภูมิภาค ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างคู่มือสำหรับผู้จัดการศึกษาทางเลือกมือใหม่

ถกปัญหาการศึกษาทางเลือก โอกาสของเด็กไทยและแนวโน้มออกจากระบบ – จัดการศึกษาเอง

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 เป็นช่องทางที่เปิดให้คนไทยมีโอกาสและสามารถออกแบบการเรียนการสอนได้เอง การศึกษาทางเลือก แม้จะมีกฏหมายรองรับมา 16 ปีแล้ว แต่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.ในฐานะผู้ออกกรอบระเบียบการปฏิบัติกลับเขียนด้วยภาษาที่กำกวม ทำให้ผู้ปฏิบัติงานตีความไม่ตรงกัน รวมทั้งความเข้าใจของข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่ต่อการศึกษาทางเลือก จนบัดนี้ปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข ส่งผลให้ผู้จัดการศึกษาทางเลือกประสบปัญหาในหลายๆด้าน

การศึกษาทางเลือกของคนชายขอบ..ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงในการมีชีวิต ความมั่นคงในการมีส่วนร่วม

ถ้ามีการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ก็เชื่อว่าการจัดการเรียนรู้บนฐานวิถีชีวิตชุมชนหรือว่าเอาชีวิตมาเป็นตัวตั้งในการเรียนรู้ จะเป็นโอกาสในการพัฒนาไม่ใช่เฉพาะเด็กผู้เรียน ผู้จัด ผู้รู้ หรือแม้แต่สมาชิกในชุมชนถ้าอยู่บนชุมชนที่เป็นชนบทห่างไกล นี่จะเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะคุณภาพของจิตใจอันเป็นฐานภายในของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง

“โจน จันได” วิพากษ์การศึกษาไทย ต้องออกแบบ “ไม่ยากและไม่แพง” – วิถีเด็กโฮมสคูล “ต้นกล้า จินาจันทร์” นักเรียนนอกกะลา อายุ 11 ปีเก็บเงินไปเที่ยวอเมริกา

วิธีคิดแบบ “โจน จันได” วิพากษ์การศึกษาไทย ต้องออกแบบ “ไม่ยากและไม่แพง” และตัวอย่าง วิถีเด็กโฮมสคูล “ต้นกล้า จินาจันทร์” นักเรียนนอกกะลา อายุ 11 ปีเก็บเงินไปเที่ยวอเมริกา

โฮมสคูล”บ้านเรียน” การศึกษาทางเลือก ว่าด้วยวิชาใช้ชีวิตให้มีความสุข เด็กไม่ใช่สินค้าที่จะปั๊มด้วยหลักสูตรโรงงาน “คิดเหมือนกัน ทำเหมือนกัน”

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ให้ชื่อว่า “นักเรียนนอกกะลา การศึกษาเขย่าโลก” โดยมี โจน จันได พ่อผู้เลี้ยงลูกด้วยระบบโฮมสคูล เจ้าของแนวคิดชีวิตต้องง่าย และอาจารย์ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาร่วมสนทนา ดำเนินรายการโดย จิรา บุญประสพ อดีตคนเขียนบทรายการคนค้นฅน