ThaiPublica > ThaiPublica Channel > การศึกษาทางเลือกของคนชายขอบ..ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงในการมีชีวิต ความมั่นคงในการมีส่วนร่วม

การศึกษาทางเลือกของคนชายขอบ..ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงในการมีชีวิต ความมั่นคงในการมีส่วนร่วม

18 เมษายน 2015


นายนิติศักดิ์ โตนิติ ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน บ้านแม่ลามาน้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน กับบทบาทของผู้จัดการเรียนการสอนทางเลือกให้กับชุมชน ที่เขาเล็งเห็นว่าการศึกษาทางเลือกเป็นโอกาสในการสร้างบุคลากรในชุมชนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง ของครอบครัว ของชุมชนได้ โดยยอมรับว่าชุมชนไม่ได้คิดแบบนี้ 100% ทั้งชุมชน แต่มีกลุ่มก้าวหน้ากลุ่มหนึ่งที่อยู่แนวชายแดนคิดแบบนี้

นายนิติศักดิ์กล่าวย้ำว่า ถ้ามีการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เชื่อว่าการจัดการเรียนรู้บนฐานวิถีชีวิตชุมชนหรือว่าเอาชีวิตมาเป็นตัวตั้งในการเรียนรู้ จะเป็นโอกาสในการพัฒนาไม่ใช่เฉพาะเด็กผู้เรียน ผู้จัด ผู้รู้ หรือแม้แต่สมาชิกในชุมชนถ้าอยู่บนชุมชนที่เป็นชนบทห่างไกล นี่จะเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะคุณภาพของจิตใจอันเป็นฐานภายในของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง