บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด(มหาชน)

บรรยง พงษ์พานิช