ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สหกรณ์มหิดล” ต้นแบบสมาชิกเครดิตบูโรมหาวิทยาลัยรายแรก

“สหกรณ์มหิดล” ต้นแบบสมาชิกเครดิตบูโรมหาวิทยาลัยรายแรก

2 เมษายน 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

1 เมษายน 2567 : สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด (สหกรณ์มหิดล) สมาชิกบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ต้นแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยรายแรกที่ลงนามเป็นสมาชิกเครดิตบูโร เป็นการให้ความสำคัญการบริหารและการจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างสมดุลในการก่อหนี้ บริหารหนี้ของสมาชิกสหกรณ์มหิดล นับว่าเป็นจุดประกายในยกระดับสหกรณ์ในการจัดการอย่างเป็นมาตรฐานในระบบการเงินไทย และสร้างเสริมเสถียรภาพให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ โดย นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา ประธานกรรมการ สหกรณ์มหิดล และนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร ร่วมลงนามในสัญญาให้บริการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา ประธานกรรมการ สหกรณ์มหิดล กล่าวถึงความลงนามในครั้งนี้ว่า “สหกรณ์มหิดลได้ตัดสินใจในการเข้าร่วมแบ่งปันข้อมูลสมาชิกที่เป็นลูกหนี้สหกรณ์มหิดลกับเครดิตบูโร ทางคณะกรรมการมีความคิดเริ่มต้นเมื่อประมาณ 6 ปีที่ผ่านมา และได้ลงนามหนังสือสัญญาแสดงความร่วมมือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ปรกติแล้วสถาบันที่ทำธุรกรรมการปล่อยสินเชื่อไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่แบบธนาคารพาณิชย์ ต่างต้องการข้อมูลลูกหนี้ที่มาติดต่อขอสินเชื่อ เพื่อใช้ข้อมูลนี้ในการประเมินความสามารถและพฤติกรรมในการชำระหนี้ ในอดีตสหกรณ์มหิดลมีเพียงข้อมูลเงินเดือนและหนี้สินของสมาชิกที่อยู่กับสหกรณ์มหิดล เราไม่ทราบว่าสมาชิกมีหนี้สินภายนอกกับองค์กรอื่นๆ มากน้อยเพียงใด ความสำคัญของการทำธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ สถาบันหรือองค์กรต้องมีข้อมูลและสามารถประเมินว่าผู้ที่มาติดต่อขอกู้เงินมีความสามารถและพฤติกรรมในการผ่อนชำระเพียงใด สหกรณ์มหิดลคงไม่สามารถปิดหูปิดตาตัวเอง ไม่หาข้อมูลมาประกอบการพิจารณา อีกทั้งในปัจจุบันสมาชิกเอง มีช่องทางในการกู้ยืมเงินภายนอกสหกรณ์มหิดลอยู่หลายช่องทาง และอาจสร้างปัญหาต่อการชำระหนี้ทั้งภายในสหกรณ์มหิดลและต่อองค์กรภายนอกได้ แม้ว่าเพื่อนสมาชิกส่วนหนึ่งบอกว่าทางสหกรณ์มหิดลสามารถตัดเงินเดือนเพื่อการชำระหนี้ได้ก่อนหน่วยงานอื่น แต่เมื่อสมาชิกมีปัญหาหนี้สินมากขึ้นไม่สามารถชำระหนี้ได้ ผลตามมาจะกระทบต่อสินทรัพย์ ผู้ค้ำประกันและความมั่นคงต่อสหกรณ์มหิดลแน่นอน ผมขอเรียนสมาชิกให้ทราบไว้และอนุญาตให้สหกรณ์มหิดลรับทราบข้อมูลเครดิตของสมาชิก เฉพาะสมาชิกที่เป็นลูกหนี้สหกรณ์มหิดลเท่านั้น เพื่อสุขภาพทางการเงิน สร้างวินัยทางการเงิน และเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์มหิดลที่ต้องรักษาไว้ให้องค์กรสามารถทำประโยชน์ให้สมาชิกทั้งหมดได้ต่อไปอย่างสมบูรณ์

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า “กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารสหกรณ์มหิดลทุกท่าน ที่กรุณาทุ่มเทเวลา ทรัพยากรในการเข้ามาเป็นสมาชิกเครดิตบูโรเพื่อยกระดับการบริหารและการจัดการความเสี่ยงเพื่อการสร้างสมดุลในการก่อหนี้ บริหารหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ให้มีความพอดีเหมาะควรและยั่งยืน อีกทั้ง สหกรณ์มหิดลถือเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยต้นแบบรายแรกที่ลงนามเป็นสมาชิกเครดิตบูโร ซึ่งจะเป็นการจุดประกายในการยกระดับการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงและเป็นมาตรฐานเทียบได้กับสถาบันการเงินชั้นในระบบการเงินไทย เพิ่มความมั่นใจให้กับสมาชิกผู้ฝากเงินที่เงินออมนั้นจะไม่สูญไปความเสี่ยงการพิจารณาให้สินเชื่อ ตลอดจนจะเป็นการส่งสัญญาณของการปฏิรูปสหกรณ์บนพื้นฐานของความสมัครใจเป็นสำคัญ อนึ่ง เครดิตบูโรเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เป็นองค์กรหลักในการให้บริการข้อมูลเครดิตที่มีคุณภาพสำหรับสถาบันการเงิน และส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงินเพื่อสร้างเสริมเสถียรภาพให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ”

(ในภาพ) นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา (ขวา) ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด และ นายสุรพล โอภาสเสถียร (ซ้าย) ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันใน “พิธีลงนามสัญญาให้บริการสมาชิก (สหกรณ์) ระหว่าง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด” ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด เมื่อเร็ว ๆ นี้