ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปตท.สผ. ร่วมฝึกอบรมกับกรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ปตท.สผ. ร่วมฝึกอบรมกับกรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

6 ธันวาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพฯ, 4 ธันวาคม 2566 – บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เข้าร่วมฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล ซึ่งจัดโดย กรมเจ้าท่า และได้รับความร่วมมือจากอีกหลายภาคส่วน ได้แก่ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กองทัพเรือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมควบคุมมลพิษ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น

กรมเจ้าท่าได้จัดให้มีการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และมีการฝึกซ้อมตามแผนชาติเป็นประจำทุกปี โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2567

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการอบรมครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับการจำลองสถานการณ์ และฝึกซ้อมทางการตอบสนองต่อเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานตามโครงสร้างของ (ร่าง) แผนการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ ทั้งการประเมินสถานการณ์ การเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมหากต้องรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง บริษัทจึงยึดถือด้านความปลอดภัยเป็นพื้นฐานที่สำคัญในทุกกิจกรรมการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายและมาตรฐานสากล