ThaiPublica > Sustainability > Global Issues > ซีพีเอฟ ส่งเสริมการผลิต-การบริโภคอย่างยั่งยืน ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร “วันอาหารโลก”

ซีพีเอฟ ส่งเสริมการผลิต-การบริโภคอย่างยั่งยืน ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร “วันอาหารโลก”

17 ตุลาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ซีพีเอฟ ส่งเสริมการผลิต-การบริโภคอย่างยั่งยืน ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ใน “วันอาหารโลก” 16 ตุลาคม 2023

นางนลินี โรบินสัน ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ (CPF RD Center)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพ รสชาติอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก สอดรับแนวคิดวันอาหารโลกปี 2023 (World Food Day 2023) “น้ำคือชีวิต น้ำคืออาหาร โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน

นางนลินี โรบินสัน ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ (CPF RD Center) เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก มีนโยบายหลักในการสร้างอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร โดยให้ความสำคัญกับการส่งมอบอาหารปลอดภัย คุณภาพดี ตรงตามความต้องการอาหารของผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย ตลอดจนได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้พัฒนากระบวนผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งพลังงาน น้ำ และวัตถุดิบต่างๆ ลดการสูญเสียในขั้นตอนการผลิต (food loss) ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของบริษัทฯ ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2050

สอดคล้องกับที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) กำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันอาหารโลก” (World Food Day) โดยในปีนี้ แนวคิดในการรณรงค์การผลิตและการบริโภคอาหาร คือ “Water is life, Water is food, Leave No One Behind” หรือ “น้ำคือชีวิต น้ำคืออาหาร โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ตอกย้ำคุณค่าของน้ำ ทั้งน้ำดื่มและน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในห่วงโซ่การดำเนินชีวิตของมนุษย์ จำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้ใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด และเพียงพอสำหรับทุกชีวิตบนโลกใบนี้

ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ผลิตอาหารตระหนักดีถึงความสำคัญของการใช้น้ำตลอดกระบวนการผลิตอย่างรับผิดชอบ ทั้งการใช้น้ำภายในองค์กรและลดการพึ่งพาแหล่งน้ำภายนอก อีกทั้งยังมีนโยบายบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยการนำหลัก 3 Rs ได้แก่ 1.ลดการใช้น้ำ (Reduce) 2.นำน้ำกลับมาใช้ใหม่โดยผ่านการบำบัด (Recycle) และ 3.นำน้ำกลับมาใช้ซ้ำโดยไม่ผ่านการบำบัด (Reuse) ส่งเสริมบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟ ยังมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น ส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพของประชากรทั่วโลก ร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ในการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-Being) และการผลิตและการบริโภคอย่างรับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production) ตอบโจทย์แนวโน้มประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น พร้อมคำนึงถึงสมดุลระบบนิเวศ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการผลิตอาหาร (Climate Change)

“ซีพีเอฟ ผลิตอาหารที่มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคครอบคลุมทุกกลุ่มคน ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและทั่วโลก ตอบโจทย์ไลฟ์สเตจ (Lifestage) ให้เหมาะสมกับผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ตั้งแต่อาหารวัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย รวมถึงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ในทุกโอกาสของการกิน ตั้งแต่ อาหารเช้า อาหารระหว่างวัน อาหารกินเล่น อาหารกินอิ่มท้อง หรือ ตอบโจทย์เทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพ ลดหวานมันเค็ม หรืออาหารโปรตีนทางเลือกอย่าง Meat Zero ช่วยเรื่องสุขภาพให้ดีขึ้น” นางนลินี กล่าว

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร CPF RD CENTER มีทีมนักวิจัยและเชฟที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการดำเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาอาหารเชิงลึก เพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีเพิ่มขึ้น และมีรสชาติอร่อยตรงใจผู้บริโภคที่สุด โดยมีการควบคุมคุณภาพและการผลิตทุกขั้นตอน สร้างหลักประกันอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาและผลิตอาหารให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่เหมาะสม เช่น อาหารสำหรับผู้สูงอายุ อาหารสำหรับผู้ป่วยทางการแพทย์ สนับสนุนการเข้าถึงอาหารของทุกคนในทุกรูปแบบที่แตกต่างกัน ตามแนวทางการผลิต-การบริโภคอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงทางอาหารของโลกในอนาคต