ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เครือ UBE ซื้อสิทธิ์ใช้สูตร วิธีผลิตปุ๋ยชีวภาพอ้อย มันสำปะหลังกรมวิชาการเกษตร หนุนเกษตรกรเข้าถึง

เครือ UBE ซื้อสิทธิ์ใช้สูตร วิธีผลิตปุ๋ยชีวภาพอ้อย มันสำปะหลังกรมวิชาการเกษตร หนุนเกษตรกรเข้าถึง

25 กันยายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ ยูบีอี(UBE) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย ในฐานะผู้แทนของบริษัท อุบลไบโอเกษตร จำกัด (อุบลไบโอเกษตร) บริษัทในเครือ ร่วมทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร กับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร สำหรับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สำหรับอ้อยและมันสำปะหลัง” และ “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สำหรับข้าว” เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

การทำสัญญาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขอรับเทคโนโลยีที่กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าของสูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (Plant Growth Promoting Rhizobacteria : PGPR) ซึ่งเป็นปุ๋ยชีวภาพแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตด้วยการตรึงไนโตรเจนเพื่อเพิ่มประโยชน์ของธาตุอาหารพืช ขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติในการนำธาตุเหล็กบริเวณรอบรากพืชเข้าสู่เซลล์พืช และสร้างฮอร์โมนพืชเพื่อกระตุ้นการยึดตัวของเซลล์ การแบ่งเซลล์และการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ รวมถึงสร้างเอนไซม์ชนิดที่สามารถย่อยเส้นใยเชื้อราโรคพืช สร้างสารปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราสาเหตุโรคพืช ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ จึงถือเป็นปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพสูง ผ่านการวิจัยทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและแปลงทดลอง จนเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรว่าใช้ได้ผลจริง ทั้งในด้านการช่วยเพิ่มปริมาณราก การลดการใช้ปุ๋ยเคมี การช่วยเพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดน้ำและปุ๋ย

โดย อุบลไบโอเกษตร ได้ทำสัญญาใน 2 สูตร ประกอบด้วย ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู สำหรับข้าว และ ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี 3 สำหรับอ้อยและมันสำปะหลัง เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่า การดำเนินการดังกล่าว จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยในเรื่องของการผลิต กระจายสินค้า และการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ให้เกษตรกรได้เข้าถึงปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพสูงได้อย่างสะดวก ในราคาที่เหมาะสม ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการปลูกมันสำปะหลัง และข้าว ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักสำคัญของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตได้อย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ UBE
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศ ขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด UBEYOND SD>>>ESG ดำเนินธุรกิจแบบก้าวกระโดด สร้างการเติบโตที่กว้างไกลกว่า และยั่งยืนกว่าในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม UBE ดำเนินธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจเอทานอล ดำเนินการโดย UBE 2) ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง ประกอบด้วย แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Starch) และแป้งฟลาวมันสำปะหลัง (Cassava Flour) ทั้งแบบทั่วไป และแบบออร์แกนิค ดำเนินการโดย บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด (UBS) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ทั้งนี้ UBE เป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร (Well-integrated Tapioca Player) รายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3) ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้วยการผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรชนิดอื่นที่มีมูลค่าสูง (High Value Product หรือ HVP) เช่น กาแฟอินทรีย์ (Organic Coffee) ข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) และ ผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เป็นต้น UBE มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่บริษัท Food Tech และการผลิตพลังงานสะอาด ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดกระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UBE เยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.ubonbioethanol.com/ และ Facebook page : UBE Group