ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > OR สนับสนุนพื้นที่ พีทีที สเตชั่น ใน จ.นครศรีธรรมราช เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต ของ รพ.ศิริราช

OR สนับสนุนพื้นที่ พีทีที สเตชั่น ใน จ.นครศรีธรรมราช เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต ของ รพ.ศิริราช

4 กันยายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

OR สนับสนุนพื้นที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด กษิดิศออยล์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต ในโครงการ “Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop (MSU-SOS)” ของ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นจุดนัดพบของรถฉุกเฉิน และรถพยาบาล ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีก่อนจะเคลื่อนย้ายไปรับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า OR สนับสนุนพื้นที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด กษิดิศออยล์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต เนื่องจาก OR ตระหนักถึงความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่เป็นปัญหาสุขสภาวะที่สำคัญของประเทศไทย จึงได้ร่วมให้การสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราช ในโครงการ “การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราช” หรือ “Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop (MSU-SOS)” ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ลดความพิการและอัตราการเสียชีวิต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันมีพีทีที สเตชั่นที่เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิตของโรงพยาบาลศิริราชจำนวน 11 สถานี   และมีจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการช่วยเหลือที่จุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิตในพีทีที สเตชั่น มากกว่า 900 ราย โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งสร้างคุณค่าและให้ความสำคัญกับการดูแลผู้คน ชุมชน และสังคม รวมทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตอย่างเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR คือ “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” อย่างแท้จริงและยั่งยืน

นอกจากนี้ OR ยังร่วมสนับสนุนโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ซึ่งจัดโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงภัยของโรคหลอดเลือดสมอง และมาร่วมออกกำลังกายเพื่อดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทย “ไร้สโตรค” ต่อไป