ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > IRPC คว้ารางวัลดีเด่น “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน

IRPC คว้ารางวัลดีเด่น “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน

26 กันยายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน การให้ความสำคัญกับหลักความเสมอภาค การยอมรับในความแตกต่าง และใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

IRPC นำหลักสิทธิมนุษยชนสากล “คุ้มครอง” (Protect) “เคารพ” (Respect) และ “เยียวยา” (Remedy) มาเป็นกรอบการปฏิบัติงานขององค์กร ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งพร้อมขยายผลสู่เครือข่ายภาคีพันธมิตร สร้างผลกระทบเชิงบวกและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมต่อไป

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ถือเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ยกระดับองค์กรไปสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง