ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เอ็กโก กรุ๊ป ส่งโครงการ “ครูพลังงาน” คว้ารางวัล “AREA 2023” สาขา Investment In People

เอ็กโก กรุ๊ป ส่งโครงการ “ครูพลังงาน” คว้ารางวัล “AREA 2023” สาขา Investment In People

5 กรกฎาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ส่งโครงการหลักสูตรอบรมออนไลน์ “ครูพลังงาน” คว้ารางวัล “Asia Responsible Enterprise Awards 2023” (AREA 2023) สาขา Investment In People จากสถาบัน Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย สะท้อนการยอมรับในระดับภูมิภาคต่อบทบาทการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่สังคม ผ่านโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้ใช้ สื่อดิจิทัลพัฒนาการเรียนการสอนด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานมากว่า 31 ปี มีภารกิจสำคัญด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและครู ซึ่งเป็นต้นทางแห่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ในปี 2565 เอ็กโก กรุ๊ป ได้พัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ในชื่อ “การจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย Digital Learning ในการพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” เพื่อสร้าง “ครูพลังงาน” โดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาและมัยธมศึกษา ให้สามารถประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลในการถ่ายทอดความรู้ด้านไฟฟ้า รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูสามารถนำชั่วโมงการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งผ่านการรับรองตามประกาศของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับวิทยฐานะได้

โครงการ “ครูพลังงาน” มีการอบรมทั้งหมด 4 รุ่น และสร้าง “ครูพลังงาน” รวม 161 คน โดยผลการประเมินหลักสูตรชี้ว่า ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านไฟฟ้าและพลังงาน รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน รวมถึงสามารถนำความรู้และสื่อดิจิทัลไปใช้พัฒนาการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนรอบข้างด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างสังคมที่ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ จนนำไปสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตร  กับสิ่งแวดล้อมในที่สุด

“การได้รับรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย AREA 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเอ็กโก กรุ๊ป ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง เพื่อร่วมพัฒนาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม” นายเทพรัตน์ กล่าวสรุป

ทั้งนี้ ในปี 2565 เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับรางวัล AREA 2022 สาขา Green Leadership จากโครงการจัดการขยะภายในองค์กรตั้งแต่ต้นทาง ภายใต้ชื่อ “EGCO Ecosystem” เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานรู้จักประเภทขยะและมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะภายในองค์กรอย่างถูกต้อง และในปี 2564 ได้รับรางวัล AREA 2021 สาขา Investment In People จากโครงการ “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านไฟฟ้าและกระบวนการผลิตไฟฟ้า วิถีชีวิตชุมชนชาวขนอม การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของโรงไฟฟ้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป