ThaiPublica > เกาะกระแส > สังคมไทยมีความสุขจริงหรือ!…การขับเคลื่อนสังคมไทยให้ถึงพร้อมด้วย “ความสุข” โดยทั่วกัน

สังคมไทยมีความสุขจริงหรือ!…การขับเคลื่อนสังคมไทยให้ถึงพร้อมด้วย “ความสุข” โดยทั่วกัน

31 พฤษภาคม 2023


แม้ว่าปัจจุบันโลกจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไร
มนุษย์ยังปรารถนาที่จะมี “ความสุข” เช่นเดิม โดยเฉพาะ “ความสุข” ในสังคม
โครงการคนไทย 4.0 ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ตระหนักถึงการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ถึงพร้อมด้วย “ความสุข” โดยทั่วกัน

ได้ความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “นิด้า” ราชบัณฑิต และ ภาคีสมาชิกจากสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา จัดการเสวนาในประเด็นเรื่อง “สังคมแห่งความสุข” เพื่อร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ค้นหาตัวแปรที่สามารถสร้างความสุขได้อย่างแท้จริงในมิติของคนไทยที่ต่างประเทศยอมรับ และนำไปอ้างอิงต่อไปได้

ทั้งนี้ต้องการแน่ใจได้ว่านอกจากสังคมไทยมีการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว จะต้องเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยพื้นฐานสำคัญของมนุษย์ที่นำไปสู่ “ความสุข” คือ “ความอบอุ่นและความรักในครอบครัว” “ความไว้วางใจกันในสังคม” ที่หล่อเลี้ยงด้วย “ความรักที่แท้จริง” ในความเป็นมนุษย์ระหว่างกันและกัน