ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ซีพีเอฟ ชู FLEC ต้นแบบเปิดโอกาส “เด็กข้ามชาติ” เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

ซีพีเอฟ ชู FLEC ต้นแบบเปิดโอกาส “เด็กข้ามชาติ” เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

12 มกราคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นทุกปีในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กที่หลายประเทศทั่วโลกให้คำมั่นร่วมมือกันคุ้มครองและปกป้องสิทธิเด็ก ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีเด็กๆ ซึ่งเป็นลูกหลานของแรงงานข้ามชาติจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้ จึงมีความเสี่ยงในการใช้ชีวิตและเข้าสู่วงจรการใช้แรงงานเด็กอย่างผิดกฎหมาย ซีพีเอฟ ชู “ห้องเรียนรู้เพื่อเด็กและครอบครัวแรงงานเพื่อนบ้าน” ของศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา หรือ ศูนย์ FLEC เป็นต้นแบบการบูรณาการที่สนับสนุนให้ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในภาคการประมง ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ตอกย้ำเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิเด็กทั้งในองค์กร รวมทั้งในชุมชนและสังคมรอบข้าง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมจัดตั้งขึ้นศูนย์ FLEC ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เพื่อบูรณาการความร่วมมือและผนึกองค์ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ประกอบด้วย ซีพีเอฟ องค์การสะพานปลา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด  เพื่อจัดการและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงที่ฝ่าฝืนและละเมิดกฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated Fishing หรือ IUU Fishing) ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและครอบครัวแบบครบวงจรครอบคลุมถึงมิติต่างๆ รวมถึง โอกาสทางการศึกษาของ “เด็กข้ามชาติ”  ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิเด็ก และร่วมยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลและประมงไทยปลอดการใช้แรงงานเด็ก

นางสาวนาตยา เพชรรัตน์ ผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา

นางสาวนาตยา เพชรรัตน์ ผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา ในฐานะกรรมการศูนย์ FLEC กล่าวว่า หนึ่งในการดำเนินงานหลักของศูนย์ FLEC คือ “ห้องเรียนรู้เพื่อเด็กและครอบครัวแรงงานเพื่อนบ้าน”  เป็นความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานแรงงานข้ามชาติได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ช่วยให้เด็กมีความรู้อ่านออกเขียนได้ และมีทักษะอาชีพ เพื่อสนับสนุนให้เด็กข้ามชาติได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบ ตกเป็นเหยื่อของการแรงงานเด็กผิดกฎหมาย 

ห้องเรียนรู้ฯ ตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคารสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา (ท่าสะอ้าน) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี คุณครู “พาตีเมาะ  หะแว” เป็นครูประจำห้องเรียนรู้ฯ เปิดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบและเหมาะสมกับวัยของเด็ก ได้แก่ วัยเด็กเล็ก การเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อเสริมพัฒนาการ  สำหรับเด็กโตจะได้เรียนรู้วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กเข้าเรียนในระบบการศึกษาของไทย นอกจากนี้ น้องๆ ยังได้เรียนภาษากัมพูชาจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ FLEC และมีการเรียนรู้นอกห้องเรียน เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตและการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การสอนให้เด็กปลูกพืชผักสวนครัวใช้เป็นอาหาร การปรุงอาหารที่ปลอดภัย การคัดแยกขยะ เป็นต้น 

นับตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ FLEC มีส่วนช่วยลูกหลานแรงงานข้ามชาติรวม 263 คนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ได้เรียนรู้ทักษะการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และมากกว่าร้อยละ 80  สามารถสอบผ่านเกณฑ์ประเมินของศูนย์การเรียนรู้ฯ  นอกจากนี้ มีลูกหลานแรงงานข้ามชาติ 34 คน กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนเทศบาล 1  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อีกด้วย

ซีพีเอฟและศูนย์ FLEC ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ และป้องกันปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก เพื่อให้ “เด็กข้ามชาติ” ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป” นางสาวนาตยากล่าว 

จากการดำเนินงานเชิงรุกในการคุ้มครองสิทธิเด็กข้ามชาติอย่างต่อเนื่องของ ศูนย์ FLEC และ “ห้องเรียนรู้เพื่อเด็กและครอบครัวแรงงานเพื่อนบ้าน”  จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานระดับประเทศและสากลเดินทางมาเยี่ยมชมดูงาน ตลอดจนส่งผลให้ ซีพีเอฟ เป็นองค์กรในภาคเกษตรอุตสาหกรรมติดอันดับองค์กรสนับสนุนและมีการดำเนินงานด้านสิทธิเด็กจาก GLOBAL CHILD FORUM มูลนิธิด้านสิทธิเด็กและธุรกิจที่ดำเนินงานคุ้มครองสิทธิเด็กของสวีเดนอีกด้วย./