ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บางจาก โดดเด่น ESG ผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล 5 ปีซ้อน

บางจาก โดดเด่น ESG ผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล 5 ปีซ้อน

30 มกราคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

บางจากฯ โดดเด่น ESG ผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล 5 ปีซ้อนเป็นบริษัทไทยรายเดียวที่ได้รับการประเมินความยั่งยืน MSCI ESG Ratings ระดับ AA สูงสุดในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนอีกครั้งโดยได้รับการประเมินความยั่งยืน MSCI ESG Rating 2022 ที่ระดับ “AA”ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม ESG Leader ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน โดยระดับ AA เป็นระดับสูงสุดขององค์กรไทยในกลุ่มธุรกิจ Oil & Gas Refining,Marketing, Transportation & Storage ถือเป็นการยืนยันความสำเร็จในการ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติตามแนวทาง ESG หรือ สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ของบางจากฯ ได้เป็นอย่างดี

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บางจากฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตของธุรกิจโดยรักษาสมดุลระหว่างการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ผ่านการกำหนดนโยบายและการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG โดยคำนึงถึงการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติในด้าน สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บางจากฯ เป็นบริษัทไทยรายเดียวที่ได้รับการประเมิน MSCI ESG Ratings ที่ระดับ AA ซึ่งเป็นระดับสูงสุดขององค์กรไทยในกลุ่มธุรกิจเดียวกันต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากลอีกครั้ง

“ผลการประเมินโดย MSCI ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านดัชนี ESG ในระดับนานาชาติในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของทุกคนในบางจากฯ ที่การดำเนินธุรกิจได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทชั้นนำด้านความยั่งยืน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานด้าน ESG ซึ่งถือเป็นเป้าหมายของบางจากฯ ในปีที่ผ่านมา บางจากฯ ได้รับผลการประเมินในด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งบางจากฯ ได้มีการกำหนดแผนงาน (BCP 316 NET) การปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและขั้นตอนการผลิต ซึ่งที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ในปี ค.ศ. 2050”

นายชัยวัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “สำหรับการเริ่มต้นปี 2566 นี้ บางจากฯ จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าดำเนินธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนตามหลัก ESG ต่อไป โดยมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน 100 ปี หรือ Bangchak100X ในฐานะกลุ่มธุรกิจผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน” 

MSCI ESG Rating เป็นการประเมินความสามารถในการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล โดยกระบวนการประเมินจะพิจารณาจากความเสี่ยงด้าน ESG ที่บริษัทเผชิญ และความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ โดยครอบคลุมตัวชี้วัด 5 ประเด็นคือ สิ่งแวดล้อม ลูกค้า สิทธิมนุษยชนและชุมชน สิทธิของผู้ใช้แรงงานและห่วงโซ่อุปทาน บรรษัทภิบาล