ThaiPublica > Sustainability > Headline > มช.จับมือ ททท. สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ พัฒนาการท่องเที่ยวสู่ Net Zero Hotel

มช.จับมือ ททท. สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ พัฒนาการท่องเที่ยวสู่ Net Zero Hotel

3 ตุลาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

มช.จับมือ ททท. สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ พัฒนาการท่องเที่ยวตั้งเป้าหมายสู่การเป็น Net Zero Hotel

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากวิกฤตการณ์โลกร้อนส่งผลกระทบในหลากหลายมิติ แนวโน้มอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นในทุกปี ทวีความร้ายแรง ทั้งภัยพิบัติ ภัยแล้งที่ยาวนาน หรือปริมาณน้ำท่วมมหาศาล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน อันเนื่องมาจากกิจกรรมในการท่องเที่ยว อาทิ การขนส่ง โรงแรม ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ล้วนก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas: GHG) ทั้งสิ้น การรับมือและสร้างการตระหนักรู้อย่างจริงจังถึงปัญหาเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญที่จะช่วยให้โลกดีขึ้นได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พัฒนา “แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับธุรกิจโรงแรมและที่พัก” ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมและที่พัก ปี 2565 ตั้งเป้าหมายสู่การเป็น Net Zero Hotel รูปแบบการท่องเที่ยวที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อมในทุกการบริการ

แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับธุรกิจโรงแรมและที่พักได้พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือสำหรับจัดเก็บข้อมูลและคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในโรงแรม สามารถสร้างฐานข้อมูลบัญชีรายการทางด้านสิ่งแวดล้อมบนระบบออนไลน์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงแรมและที่พัก สะท้อนศักยภาพการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กรที่เข้าร่วม ขยายผลไปสู่แนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งในด้านการสร้างตลาดกลุ่มใหม่และการบริหารจัดการต้นทุนจากข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันมีโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการแล้ว 27 แห่ง และมี 3 โรงแรมที่ได้ยื่นขอการรับรองจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme; LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ akyra Manor Chiang Mai, Melia Chiang Mai และ The Raintree Hotel Chiang Mai

โดยเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยกองวางแผนลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ 21 โรงแรม ที่เข้าร่วมโครงการ และจัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” โดย รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการ สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ อนาวิน สุวรรณะ ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเป็นการสร้างการตระหนักรู้แก่การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ผู้ประกอบการได้นำความรู้ไปต่อยอดในการบริหารจัดการกิจการต่อไป
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก ล้วนเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์สั่งสมมาเป็นเวลานาน ประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบรุนแรงไม่แตกต่างจากประเทศอื่น การร่วมมือสร้างกลไกการรับมือ สร้างพื้นที่แห่งการตระหนักรู้ ต่อยอดไปสู่การลงมือทำอย่างยั่งยืนจะส่งผลเชิงบวกตามมาอีกมากมาย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนการบูรณาการความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่หลากหลาย สู่ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและ พลังงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่สีเขียว พื้นที่แห่งความหวังให้กับโลกใบนี้อีกครั้ง

ป้ายคำ :