ThaiPublica > Sustainability > Global Issues > ก.ล.ต.ร่วม UNDP เปิดตัว Thailand SDG Investor Map แผนที่โอกาสการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ก.ล.ต.ร่วม UNDP เปิดตัว Thailand SDG Investor Map แผนที่โอกาสการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

6 กรกฎาคม 2022


กรุงเทพฯ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565: โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดตัวแผนที่การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Investor Map) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนและภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้พบกับโครงการธุรกิจที่ได้รับการจัดอันดับแล้วว่าตอบโจทย์นโยบายของภาครัฐและมีโอกาสการเติบโตทางการตลาด ภายใต้การดำเนินการตามแนวคิดของ UNDP SDG Impact และการสนับสนุนจาก CIIP (องค์กรภายใต้บริษัท Temasek Trust) ในฐานะพันธมิตร โดยได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นในการประชุมระดับสูงที่จัดโดยผู้กำหนดนโยบายและกลุ่มนักลงทุน

ประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีขึ้น ภายหลังการเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดระดับโลก ปัญหาการขาดแคลนอาหารและวัตถุดิบจากผลกระทบของสงครามยูเครน และวิกฤตสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากข้อมูลของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ในปี 2562 ได้คาดการณ์เงินลงทุนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ว่า ตั้งแต่ ปี 2563 ถึง ปี 2573 ว่า ประเทศไทยต้องการเงินลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 1.27 ล้านล้านบาท (40.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่า50 บาทต่อคนต่อวัน ด้วยเหตุนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ของประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 จึงได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคมแห่งโอกาสและความเท่าเทียมกัน วิถีชีวิตที่ยั่งยืน และการเสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง

ภายใต้บริบทนี้ รายงาน Thailand SDG Investor Map จึงได้นำเสนอ 15 โอกาสการลงทุนภายใต้ 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีการดำเนินงานส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวประกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่ม ทรัพยากรหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก บริการด้านสุขภาพ การขนส่ง การเงิน โครงสร้างพื้นฐาน บริการ และการศึกษา โดยพบว่ามากกว่าร้อยละ 80 ของโอกาสการลงทุนเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการผลิต และมากกว่าครึ่งหนึ่งมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล ซึ่งโอกาสการลงทุนเกือบทั้งหมดในรายงานจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มเปราะบางเป็นสำคัญ

แผนที่การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย มีการจัดเก็บข้อมูลและแสดงไว้บน SDG Investor Platform พร้อมกับข้อมูลจาก 19 ประเทศ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการศึกษาวิจัยและการรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมและโอกาสทางธุรกิจที่มีความหลากหลาย พร้อมทั้งนำเสนอตัวอย่างของธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการและสมควรให้การสนับสนุน

นักลงทุนและภาคธุรกิจที่กำลังมองหาการลงทุนอย่างยั่งยืนจะได้รับประโยชน์จากแผนที่การลงทุนฉบับนี้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสำรวจและค้นหาโอกาสการลงทุน นับเป็นการสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องจัดลำดับความสำคัญเพื่อสนับสนุนให้เงินลงทุนลงไปยังจุดที่มีความต้องการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง ซึ่งจะเป็นการช่วยเร่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย

ในโอกาสงานเปิดตัว SDG Investor Map นี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทยทราบเกี่ยวกับ SDG Impact Standards ซึ่งเป็นมาตรฐานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่มีความเป็นอิสระและได้มาตรฐานสากล โดยจะเป็นมาตรฐานที่ระบุแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจและนักลงทุนมีการตัดสินใจที่เหมาะสม สามารถสร้างผลตอบแทนและสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า “การลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ดี ระดับการลงทุนจากภาครัฐในปัจจุบันนั้นยังไม่เพียงพอเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนแห่งใหม่โดยเฉพาะจากภาคเอกชน ดังนั้น “แผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDG Investor Maps) จะช่วยอำนวยความสะดวกการหาแหล่งเงินทุนนี้ โดยนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่นักลงทุนด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะตลาด และชี้ให้เห็นโอกาสด้านการลงทุนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งคาดการณ์ผลกระทบจากการลงทุนดังกล่าวด้วย”

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ก.ล.ต. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในการจัดทำโครงการ Thailand SDG Investor Map ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสืบเนื่องจากการมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ลงนามเมื่อต้นปี ปัจจุบันกระแสการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ ESG ได้รับความสนใจอย่างมากจากทุกภาคส่วน โดยหากธุรกิจดำเนินงานโดยมีนโยบายในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างชัดเจน จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ และเสริมสร้างให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง SDG Investor Map จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยเพิ่มอุปสงค์ด้านการลงทุนที่เน้นความต้องการผลตอบแทนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดอุปทานของธุรกิจให้ประกอบธุรกิจอย่างมี ESG เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศตลาดทุนที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2565 -2567 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ช่วยสร้างพลวัตในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติต่อไป”

นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการพัฒนาแผนที่นักลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย (SDG Investor Map) โดยแผนที่นักลงทุนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเสริมการทำงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและรัฐบาลไทยในการสร้างกรอบทางการเงินแห่งชาติ (Integrated National Financing Framework: INFF) ที่ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อส่งเสริมแนวทางองค์รวม ภาครัฐและเอกชนในการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เราหวังว่าแผนที่จะนำทางนักลงทุนและกระตุ้นการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ในขณะเดียวกันจะช่วยเร่งความก้าวหน้าของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางที่สุด”

นาง Dawn Chan CEO, CIIP กล่าวว่า “Center for Impact Investing and Practices (CIIP) ถูกก่อตั้งขึ้นโดย Temasek Trust เนื่องจากเราเห็นว่า การลงทุนที่จะสร้างให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อส่วนรวม (Impact Investing) จะช่วยกระตุ้นการแก้ปัญหาเพื่อจัดการกับความท้าทายที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรหลักของโครงการ SDG Impact ของ UNDP ในเอเชีย เพื่อช่วยผลักดัน ความเข้าใจ และเครื่องมือต่างๆเพื่อสนับสนุน นักลงทุน และ ธุรกิจในเอเซียที่ต้องการมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การเปิดตัว Thailand SDG Investor Map ถือว่าเหมาะกับเวลาเป็นอย่างมาก เพราะ ข้อมูลสำคัญที่แผนที่นำเสนอจะช่วยประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนในการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนอย่างยั่งยืนในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี อันจะนำไปสู่การช่วยให้ประเทศฟื้นตัวจาก COVID-19 ได้อย่างรวดเร็ว”

นางสาวฟาเบียน มิโช ผู้อำนวยการโครงการ SDG Impact กล่าวสรุปว่า “ประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศที่คว้าโอกาสในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นโดยวางความยั่งยืนไว้ที่ศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งการใช้ข้อมูลทางการตลาดจากแผนที่ Thailand SDG Investor Map เพื่อกำหนดเป้าหมายการลงทุนอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับหลักเกณฑ์ SDG Impact Standards ที่ UNDP ได้จัดทำชึ้นเพื่อให้ทราบว่า ธุรกิจและการลงทุนสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไร จะช่วยผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จของวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030 ที่ยิ่งมีความเร่งด่วนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ” นอกจากนี้เธอยังกล่าวเสริมอีกว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย และบริษัท Temasek Trust ซึ่งเป็นหุ้นส่วนระยะยาวของเราในการทำให้ Thailand SDG Investor Map บรรลุผล”

หลังจากการเปิดตัวแผนที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยและเครือข่ายพันธมิตร พร้อมด้วยบริษัท Temasek จะจัดกิจกรรมสำหรับนักลงทุน ผู้ลงทุน และผู้กำหนดนโยบาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความเห็นและความร่วมมือเพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลแผนที่และอิงตามเกณฑ์ของ SDG Impact เพื่อให้สามารถรับมือกับอนาคตที่มีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

เกี่ยวกับ SDG Impact
SDG Impact เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของ UNDP โดยมีแผนการดำเนินงานในการเร่งการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปี 2573 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคธุรกิจและนักลงทุนสามารถยึดหลักความยั่งยืนไว้เป็นแกนหลักแนวทางในการตัดสินใจเพื่อการจัดการและนำเงินทุนไปยังที่ที่สามารถสร้างความการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้คนและโลกได้มากที่สุดตากหลักเกณฑ์ SDG Impact Standards และ SDG Investor Maps ที่ถูกจัดทำขึ้น

เกี่ยวกับ UNDP
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นองค์กรชั้นนำของสหประชาชาติที่ต่อสู้เพื่อยุติความอยุติธรรมของความยากจน ความไม่เท่าเทียมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผ่านการทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรกว่า 170 ประเทศทั่วโลก เพื่อสร้างการแก้ปัญหาแบบบูรณาการที่ยั่งยืนสำหรับผู้คนและโลกใบนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ th.undp.org และ Twitter/Facebook: @UNDPThailand


…………
Thailand SDG Investor Map Identifies SDG Enabling Sectors for Businesses and Investors

Bangkok, July 6th 2022: The Thailand SDG Investor Map (the Map), a market intelligence tool that seeks to direct capital where SDG priorities, government policy and market opportunity meet, was launched today. It was created by the Securities Exchange Commission of Thailand [SEC] and UNDP Thailand using UNDP SDG Impact’s robust methodology, with the support from Temasek Trust as a collaborative partner and was showcased at a high-level event hosted by policy makers and investors.

Thailand is committed to building forward better in a post-pandemic world that has been exacerbated by the global shock in food supply caused by the war in Ukraine and the ongoing climate crisis. Before the pandemic, UNESCAP (2019) estimated that to meet the SDGs, Thailand would require around THB 1.27 trillion (US$ 40.9 billion) in additional annual investment from 2020 to 2030, equivalent to 50 baht per person per day. To this end, Thailand’s upcoming 13th National Economic and Social Development Plan for 2023-2027 prioritizes achieving high-value, eco-friendly economy, society of opportunities and equality, sustainable way of life, and strengthening enabling factors for transformation.

Against this backdrop, the Map has identified fifteen investment opportunities in eight SDG-related sectors that can boost the implementation of the National Economic and Social Development Plan. The sectors are: Food & Beverages, Renewable Resources & Alternative Energy, Health Services, Transportation, Financials, Infrastructure, Services and Education. Over 80% of these investment opportunities address productivity issues and over half leverage technology to bridge the digital divide. Almost all the opportunities focus on benefiting vulnerable communities.

The Thailand Map, which joins 19 other country SDG Investor Maps housed on the SDG Investor Platform, has been developed by deploying a vigorous research methodology and a highly consultative approach. It highlights investor sentiment in subsectors and broad opportunity areas, while also suggesting viable business models that can be supported.

Private sector investors who are looking to invest sustainably can use the Map to explore the investment opportunities, given their alignment to Thailand’s SDG gaps and needs and the governments’ development priorities – thereby strengthening the potential for sustainable development.
UNDP’s SDG Impact Standards were also introduced to the Thai market at the launch event. These are independent and global management standards that guide businesses and investors in their decisions to optimize interrelated economic, social and environmental impacts.

Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Finance, stated, “As we all know, achieving the SDGs requires significant investment, and the current level of investment by the government alone is not enough to meet the ambitious targets. We need to unlock the new source of finance, especially from the private sector. And the Thailand SDG Investor Map could help facilitate this by providing investors with localized insights into market conditions, highlighting SDG investment opportunity areas as well as the expected development impact of such investments.”

Ms. Ruenvadee Suwanmongkol, Secretary-General, the Securities and Exchange Commission, Thailand, said: “The SEC is very pleased to collaborate with the United Nations Development Program (UNDP) in the creation of the Thailand SDG Investor Map. This is one of the initiatives following the signing of the Memorandum of Understanding (MOU) early this year. Increasingly, all sectors are paying more attention to the business trend that focuses on environmental, social and governance responsibilities.

A business with a clear policy on contributing to positive social impacts will be able to earn more credibility and subsequently more opportunities to create sustainable business growth. This is when the Thailand SDG Investor Map (the Map) comes in as it helps raise investment demands that give equal weight to financial returns and sustainable economic and social development. Meanwhile, on the supply side, the Map helps promote businesses’ awareness and implementation of sustainability. In a longer term, the Map will help build a sustainable capital market ecosystem in accordance with the SEC Strategic Plan 2022-2024 and the 20-year National Strategy. This will also promote the Thai capital market as a mechanism for driving the country towards the United Nations Sustainable Development Goals.”

Mr. Renaud Meyer, Resident Representative, UNDP Thailand, added, “UNDP is pleased to partner with the Securities and Exchange Commission of Thailand to lead the development of the Thailand SDG Investor Map. The SDG Investor Map complements the work UNDP is undertaking with the Government of Thailand to formulate an Integrated National Financing Framework (INFF), fostering a more holistic, public and private, approach to financing national sustainable development. We hope that the Map will guide investors and stimulate SDGs aligned investments, thereby boosting the implementation of the 13th National Economic and Social Development Plan, while also accelerating Thailand’s progress towards achieving the Sustainable Development Goals, with a specific focus on the most vulnerable.”

Ms Dawn Chan, CEO of CIIP, shared, “The Centre for Impact Investing and Practices was set up by Temasek Trust with the belief that impact investing would spur solutions to address the challenges that our world is facing today. We are pleased to be SDG Impact’s anchor partner in Asia, and to be able to contribute towards providing investors and businesses in Asia with clarity, insights and tools to support their contribution towards achieving the SDGs. The launch of the Thailand SDG Investor Map is timely, and the critical data presented in the map will help investors make data-driven decisions and drive sustainable investment in Thailand, enabling a strong recovery from the pandemic.”

Ms Fabienne Michaux, Director of SDG Impact, concluded, “Thailand is a great example of a country who is seizing the opportunity to build forward better by placing sustainability at the centre of development. Using the market intelligence from the Thailand SDG Investor Map to know where to target sustainable investment coupled with the SDG Impact Standards to know how business and investments can be conducted sustainably, will help push forward the achievement of the 2030 SDG Agenda, which is increasingly becoming more urgent.” She added, “We are thrilled to have worked with the Security and Exchange Commission of Thailand, UNDP Thailand and our long-term partner, Temasek Trust to bring the Thailand SDG Investor Map to fruition”.

Following the launch of the Map, UNDP Thailand, its partners and Temasek Trust will roll-out events that bring together investors, investees and policymakers. The aim is to create opportunities for dialogue and collaboration to ensure these parties utilize the full benefits of the Map’s intelligence and the SDG Impact Standards to build a more resilient future.

About SDG Impact

SDG Impact is a UNDP flagship initiative, working to accelerate private sector contributions towards the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030. Its objective is to leverage businesses and investors’ ability to embed sustainability at the core of management decisions and direct capital to where it can make the most difference to people and planet through the SDG Impact Standards and SDG Investor Maps.

About the Centre for Impact Investing and Practices (CIIP)
Based in Singapore, the Centre for Impact Investing and Practices (“CIIP”) fosters the growth of impact investing and practices in Asia and beyond by building and sharing knowledge, bringing together stakeholders in the community, and bringing about positive action that accelerates the adoption of impact investing. CIIP was established in 2022 as a non-profit platform by Temasek Trust, a steward of philanthropic endowments and gifts

About UNDP
UNDP is the leading United Nations organization fighting to end the injustice of poverty, inequality, and climate change. Working with our broad network of experts and partners in 170 countries, we help nations to build integrated, lasting solutions for people and planet.

Learn more at undp.org/ th.undp.org or follow us at @UNDPThailand.