ThaiPublica > เกาะกระแส > ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้ใช้นามแฝง “มด คันหุ้น” “คันหุ้น” “เทรดหุ้นโชว์” เผยแพร่ข้อความเท็จ บจ.

ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้ใช้นามแฝง “มด คันหุ้น” “คันหุ้น” “เทรดหุ้นโชว์” เผยแพร่ข้อความเท็จ บจ.

24 มีนาคม 2022


ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลผู้ใช้นามแฝงชื่อ “มด คันหุ้น” รวมถึงบุคคลที่เผยแพร่ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน LINE OpenChat ได้แก่ กลุ่ม “คันหุ้น” และกลุ่ม “เทรดหุ้นโชว์” กรณีเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน โดยอาจทำให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบการเผยแพร่ข้อความในช่วงปี 2562 และปี 2564 ของบุคคลผู้ใช้นามแฝงข้างต้นที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน เช่น การผิดนัดชำระหนี้จำนวนหลายหมื่นล้านบาท การคำเสนอซื้อกิจการ การร่วมทุน การจดทะเบียนโดยอ้อม (Backdoor listing) และ การขายหุ้นของกิจการทั้งหมด โดยเกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รวม 12 แห่ง* ได้แก่ AEC BGRIM CMO FLOYD GULF KKPS KUMWEL PAF PL SE TPLAS และ YGG ซึ่งเป็นข้อความเท็จและบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งได้ออกมาปฏิเสธข้อความดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง

การกระทำของบุคคลที่ใช้นามแฝง “มด คันหุ้น” รวมถึงกลุ่ม “คันหุ้น” และกลุ่ม “เทรดหุ้นโชว์” เข้าข่ายเป็นการบอกกล่าว หรือเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ในลักษณะที่น่าจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 240 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลที่ใช้นามแฝง “มด คันหุ้น” รวมถึงบุคคลที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวข้างต้น ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ

หมายเหตุ:

AEC: บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (BYD)

BGRIM: บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

CMO: บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

FLOYD: บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

GULF: บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

KKP: บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

KUMWEL: บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

PAF: บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

PL: บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

SE: บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

TPLAS: บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

YGG: บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)