ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ Walk Free- FAST จัดทำ”คู่มือความเสี่ยงด้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่สำหรับธุรกิจไทย”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ Walk Free- FAST จัดทำ”คู่มือความเสี่ยงด้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่สำหรับธุรกิจไทย”

15 ธันวาคม 2021


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ Walk Free และ FAST จัดทำชุดเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ตามมาตรฐานสากล สำหรับธุรกิจไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ Walk Free และ Finance Against Slavery and Trafficking (FAST) องค์กรพันธมิตรระดับสากลที่เชี่ยวชาญประเด็นสิทธิมนุษยชน จัดทำชุดเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน ประกอบด้วย “คู่มือความเสี่ยงด้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่สำหรับธุรกิจไทย” (Guidance on Modern Slavery Risks for Thai Businesses) และ Modern Slavery Benchmarking Tool เผยแพร่ผ่าน www.setsustainability.com สำหรับ บจ. ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ใช้บริหารความเสี่ยงตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม ช่วยลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน สร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ยกระดับความเชื่อมั่นต่อธุรกิจไทยในเวทีโลก

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของ บจ. ไทยให้มีระบบและกลไกในการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) อย่างเข้มแข็งเพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัว เติบโต และแข่งขันได้ในระดับสากล

“ปัจจุบันประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามอง ภาคธุรกิจไทยจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญและลงมือแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจไทยในเวทีโลก ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงร่วมกับพันธมิตรจัดทำชุดเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน โดยออก “คู่มือความเสี่ยงด้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่สำหรับธุรกิจไทย” (Guidance on Modern Slavery Risks for Thai Businesses) เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ โดยระบุประเด็นความเสี่ยงสำคัญสำหรับบริษัทไทยใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ยังได้จัดทำ Modern Slavery Benchmarking Tool เพื่ออำนวยความสะดวกในการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า

นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้าน ESG และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถติดตามตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส เกิดความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจได้ในระยะยาว

บทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับแผนงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” และสอดรับกับการเป็นสมาชิกใน UN Sustainable Stock Exchanges Initiative ที่มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม” นายภากรกล่าว

เกรซ ฟอเรส ผู้ก่อตั้ง Walk Free เปิดเผยว่า “ภาคธุรกิจสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการกำหนดเป้าหมายและขจัดปัญหาแรงงานทาสยุคใหม่และการกดขี่แรงงานในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจได้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนับว่ามีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยรู้จักและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (ESG) ในรายงานประจำปีตามเกณฑ์ โดยนับจากนี้ ผู้นำธุรกิจจะสามารถนำประเด็นเรื่องการดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ มาใช้กำหนดเป็นเป้าหมายและมาตรฐานการดำเนินงาน คู่มือความเสี่ยงด้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่สำหรับธุรกิจไทยซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ Walk Free และ FAST นี้ จะเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่ธุรกิจจะร่วมเป็นพลังสำคัญ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพนักงาน ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมแก่ภาคธุรกิจ”

แดเนียล เทเลสคัฟ ผู้อำนวยการ โครงการ Finance Against Slavery and Trafficking (FAST) เปิดเผยว่า “ภาคการเงินมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการต่อต้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่และการค้ามนุษย์ แม้ว่าการใช้แรงงานทาสเป็นข้อห้ามตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ในปัจจุบัน ยังมีผู้ถูกริดรอนอิสรภาพมากกว่า 40 ล้านคนและธุรกิจยังหากำไรจากแรงงานทาสยุคใหม่และการค้ามนุษย์อยู่ที่ประมาณ 150 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ทั้งนี้ FAST จึงมีความยินดีที่ได้ร่วมจัดทำคู่มือความเสี่ยงด้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่สำหรับธุรกิจไทย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อความพยายามขจัดการใช้แรงงานทาสยุคใหม่และการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของ FAST ที่ขับเคลื่อนภาคการเงินร่วมต่อต้านแรงงานทาสยุคใหม่และการค้ามนุษย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงจูงใจต่อบริษัทจดทะเบียน และผลักดันการดำเนินการดังกล่าว”

“คู่มือความเสี่ยงด้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่สำหรับธุรกิจไทย” (Guidance on Modern Slavery Risks for Thai Businesses) เผยแพร่แก่ บจ. ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป (ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) พร้อม Modern Slavery Benchmarking Tool เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแล นโยบายการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงการจัดการการร้องทุกข์และการเยียวยา ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.setsustainability.com

เกี่ยวกับ Walk Free
Walk Free เป็นกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ดำเนินงานเพื่อเร่งการยุติการค้าแรงงานทาสยุคใหม่ในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำตัวชี้วัดด้านแรงงานทาสของโลก และงานวิจัยชั้นนำระดับโลก โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมและการรณรงค์ของ Walk Free กับภาคธุรกิจ ภาคการลงทุน ภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนตามแนวทางปฏิบัติที่ดีขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.walkfree.org/

เกี่ยวกับ Finance Against Slavery and Trafficking (FAST)
FAST เริ่มต้นขึ้นในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายน 2562 ในฐานะโครงการของศูนย์เพื่อการวิจัยเชิงนโยบาย มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ นิวยอร์ก โดย FAST เป็นความร่วมมือจากหลายฝ่ายและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลลิกเตนสไตน์ รัฐบาลออสเตรเลีย รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ และองค์กรเพื่อความร่วมมือเพื่อการพัฒนาจากประเทศนอร์เวย์ (NORAD) รวมถึงภาคเอกชนและกลุ่มเพื่อสาธารณกุศลของลิกเตนสไตน์ โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนภาคการเงินให้ต่อต้านการค้าแรงงานทาสยุคใหม่และการค้ามนุษย์ทั่วโลก นอกจากนี้ FAST ยังเป็นศูนย์วิจัยเชิงนโยบายขององค์การสหประชาชาติ เพื่อยกระดับสู่ทางออกใหม่ๆ ของปัญหานโยบายสาธารณะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.fastinitiative.org