ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ โอนอำนาจตาม กม. 31 ฉบับให้ นายกฯ คุมโควิดฯ – ขอสื่อ งดเข้าทำเนียบฯ 8 วัน

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ โอนอำนาจตาม กม. 31 ฉบับให้ นายกฯ คุมโควิดฯ – ขอสื่อ งดเข้าทำเนียบฯ 8 วัน

30 เมษายน 2021


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มาภาพ:https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/7016

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์การโอนอำนาจตาม กม. 31 ฉบับให้ นายกฯ คุมโควิดฯ – เลขาธิการนายก ฯขอความร่วมมือสื่อ งดเข้าทำเนียบ ฯ ตั้งแต่ 30 เม.ย.-7 พ.ค. 64

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) มีใจความว่า ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เพื่อโอนบรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือ ที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย หรือ ที่มีอยู่ตามกฎหมายจำนวน 31 ฉบับ โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว นั้น

นายกรัฐมนตรีจึงกำหนดหลักเกณฑ์การใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อให้ส่วนราชการ หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การโอนอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเหล่านี้ หมายถึง การโอนอำนาจหน้าที่เฉพาะที่เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือ ที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย หรือ ที่มีอยู่ตามกฎหมายเท่านั้น โดยมิได้โอนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามกฎหมายเหล่านั้นมาเป็นของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการตามกฎหมายจึงดำเนินการต่อไปได้ตามปกติ

ข้อ 2 ให้หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา หรือ เป็นประธานคณะกรรมการตามกฎหมาย คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามปกติ เว้นแต่มีกรณีใดที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าดำเนินการเอง หรือ มีประกาศหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ข้อ 3 ให้หน่วยงานตามกฎหมายดังกล่าว รายงานปัญหา อุปสรรค และวิธีแก้ปัญหาเสนอนายกรัฐมนตรี หรือ ศบค. ทราบทุกครั้งที่มีกรณีที่นายกรัฐมนตรี หรือ ประชาชนควรทราบเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

  1) หน้ากากอนามัย
  2) เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคโควิด -19
  3) ยา เช่น ฟาวิพิราเวียร์
  4) การยื่นเรื่องขออนุญาต การขอขึ้นทะเบียน การนำเข้า การจัดหา การประสาน หรือ ติดต่อกับต่างประเทศ และการจัดสรรวัคซีนที่เกี่ยวกับโรคโควิด -19
  5) ออกซิเจนที่ใช้ทางการแพทย์
  6) เตียงผู้ป่วยหนักในสถานพยาบาล การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
  7) การรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับผู้ป่วย การอำนวยความสะดวกและการบริการขนย้ายลำเลียงผู้ป่วย
  8) การควบคุมเส้นทางคมนาคม ทางบก ทางยน้ำ ทางอากาศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข้อ 4 ในกรณีที่เห็นสมควร นายกรัฐมนตรีอาจสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายดังกล่าว ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ หรือ รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่องขอให้สื่อมวลชนงดการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 มีใจความว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในปัจจุบัน ปรากฏจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศทั้งที่แสดงอาการ และไม่แสดงอาการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการระบาดระลอกใหม่นี้ได้แพร่กระจายออกไปในหลายพื้นที่เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัจจุบัน ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ฉบับที่ 20 กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)อย่างเต็มขีดความสามารถในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล นอกจากมาตรการ Work from Home แล้ว สมควรลดจำนวนบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลบางระยะเวลาลงด้วย จึงขอความร่วมมือให้สื่อมวลชน งดการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม หลักเกณฑ์การโอนอำนาจตามกฎหมาย 31 ฉบับให้นายก ฯ

อ่านเพิ่มเติม ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี