ThaiPublica > เกาะกระแส > สำรวจเงินบริจาคสภากาชาดไทย-มูลนิธิรามาธิบดี

สำรวจเงินบริจาคสภากาชาดไทย-มูลนิธิรามาธิบดี

27 กุมภาพันธ์ 2021


จากการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์มูลนิธิรามาธิบดี ที่ได้เผยแพร่ภาพข่าวของผู้บริจาควงเงินหลักแสนถึงหลักล้านบาทในเว็บไซต์ พบว่าในช่วงวิกฤติโควิดมียอดบริจาคเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ยอดเงินบริจาคตั้งแต่ปี พ.ศ.2561-2563 ระยะเวลา 3 ปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 879.6 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่นับรวมยอดการบริจาคที่ยอดบริจาคต่ำกว่าหลักแสน ที่ไม่ได้เป็นภาพข่าว ซึ่งโอนเข้าบัญชีโดยตรง ประกอบกับไม่พบรายงานประจำปีงบดุลของมูลนิธิในเว็บไซต์ จึงไม่มีตัวเลขรวมการบริจาคทั้งหมด

ยอดบริจาคช่วงโควิด-19 ปี 2563 เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จากความร่วมมือของประชาชนคนไทย ร่วมใจผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ยอดบริจาคนับหลายล้านบาทถูกส่งมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดี มากมายหลากหลายโครงการ เช่น สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ นำไปซื้อเครื่องมือแพทย์กว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อช่วยให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริจาคช่วยเหลือผู้รักษายากไร้ รวมทั้งสมทบทุนรามาธิบดี และ “โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน” เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในการทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองที่เข้มแข็ง พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย, โรงพยาบาลน้ำพอง และโรงพยาบาลอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ระยะเวลาดำเนินการโครงการเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565 ใช้งบประมาณมากกว่า 100 ล้านบาท แบ่งเป็นการสนับสนุนสร้างศูนย์เรียนรู้และโครงการพิเศษเป็นต้น

โดยข้อมูจากภาพข่าวบริจาคตั้งแต่ปี 2561 มีการบริจาครวม 206.8 ล้านบาท ยอดรับบริจาคแต่ละเดือนจะเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 17.23 ล้านบาท การบริจาคส่วนใหญ่เป็นการสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ปี 2562 มีการบริจาครวม 214.9 ล้านบาท โดยเฉลี่ยเดือนละ 17.91 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งเป็นปีวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 มีการบริจาครวม 457.8 ล้านบาท โดยเฉลี่ยเดือนละ 38.15 ล้านบาท โดยยอดบริจาคที่เพิ่มมาเพื่อช่วยซื้ออุปกรณ์การแพทย์และทีมแพทย์พยาบาลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลคนป่วยโควิด-19 (มียอดบริจาคสูง 3 เดือน คือ มีนาคม 45.02 ล้านบาท, เมษายน 96.73 ล้านบาท และธันวาคม 170.9 ล้านบาท)

ในปี 2564 มียอดบริจาคอัพเดทล่าสุด รวม 21.24 ล้านบาท เดือนมกราคม 13.47 ล้านบาท และกุมภาพันธ์ (วันที่ 3-10) 7.7 ล้านบาท เป็นยอดบริจาคที่เปิดเผยในภาพข่าวเว็บไซต์

นอกจากนี้ จากรายงานประจำปีได้แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละปีมีผู้ป่วยนอกมาใช้บริการในช่วงปี 2559-2562 ปีละกว่า 2 ล้านครั้ง ส่วนผู้ป่วยในประมาณ 50,000 ครั้งต่อปี ขณะที่จำนวนเตียงพิเศษมีประมาณ 500-660 เตียง และเตียงสามัญ 600-700 เตียง

ส่วนสภากาชาดไทย จากที่ “ไทยพับลิก้า” สำรวจรายงานการเงินของสภากาชาดไทย ที่ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในช่วงปี 2558-2562 รายได้ของสภากาชาดไทย มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายได้จากการบริจาค รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ (รพ.จุฬาฯ) การจัดหารายได้และรายได้อื่นๆ ดูรายละเอียดจากตาราง

ด้วยงบการเงินที่รายงานมีถึงปี 2562 จึงไม่มีข้อมูลว่าวิกฤติโควิด-19 คนไทยบริจาคเงินให้สภากาชาดไทยมากน้อยแค่ไหน…

ส่วนศิริราชมูลนิธิ เนื่องจากในหน้าเว็บไซต์มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถรวบรวมได้…