ThaiPublica > เกาะกระแส > ก.ล.ต. ลงโทษ “สุปรียา อินทะโสภา” อดีตผู้แนะนำการลงทุน 10 ปี กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินผู้ลงทุน

ก.ล.ต. ลงโทษ “สุปรียา อินทะโสภา” อดีตผู้แนะนำการลงทุน 10 ปี กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินผู้ลงทุน

16 กรกฎาคม 2020


ก.ล.ต. ลงโทษอดีตผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวสุปรียา อินทะโสภา ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 10 ปี กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินโดยนำเงินค่าซื้อกองทุนและค่าขายคืนกองทุนของลูกค้าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นเงินรวม 6.95 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการร้องเรียนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่าระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุปรียา อินทะโสภา ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์สังกัดธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนโดยรับเงินที่ผู้ลงทุนประสงค์จะซื้อกองทุน แต่ไม่ได้ทำรายการซื้อกองทุนตามคำสั่งซื้อของผู้ลงทุน และนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ด้วยการจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จมอบแก่ผู้ลงทุนเพื่อหลอกว่าได้บันทึกรายการซื้อกองทุนตามความประสงค์แล้วและปลอมลายมือชื่อผู้ลงทุนทำบัตรกดเงินสด (ATM) สำหรับบัญชีที่ผู้ลงทุนเปิดไว้ เพื่อรับโอนเงินค่าขายคืนกองทุน ปลอมลายมือชื่อผู้ลงทุนในใบคำสั่งขายกองทุนเพื่อทำรายการขายกองทุน และใช้บัตร ATM ถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว และนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายเป็นเงินรวม 6.95 ล้านบาท

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวสุปรียาไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต* โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน มีระดับโทษถึงขั้นเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากการได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนางสาวสุปรียาได้สิ้นสุด เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงลงโทษนางสาวสุปรียาไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังพบว่า กรณีดังกล่าวมีสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากผู้จัดการสาขาธนาคารในขณะนั้นรายนางมาลี สุขกลึง ละเลยการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวสุปรียาซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาตามสมควร ทำให้เป็นช่องทางในการกระทำดังกล่าว จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน** ก.ล.ต. จึงสั่งห้ามนางมาลีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาในส่วนธุรกิจตลาดทุน และพักการให้ความเห็นชอบเป็น ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2*** และผู้วางแผนการลงทุน เป็นระยะเวลา 1 เดือน 10 วันด้วย แต่เนื่องจากธนาคารได้ลงโทษนางมาลีด้วยการโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2563 ซึ่งเกินระยะเวลา
ที่ ก.ล.ต. ลงโทษ จึงถือว่านางมาลีได้รับโทษตามคำสั่งของ ก.ล.ต. ครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้วผลกระทบ ความเสียหาย หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของสำนักงาน และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ลงทุนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการซื้อหน่วยลงทุนทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเอกสารที่ธนาคารใช้ยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนจริง และหากมีข้อสงสัยควรติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของธนาคาร หรือติดต่อที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร. 1207 ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน

หมายเหตุ :

    * ตามข้อ 23(1) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (ประกาศ ที่ ทลธ. 48/2560 ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
    ** เป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(2) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ที่ ทลธ. 48/2560 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจ
    ตลาดทุนอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ได้ตามข้อ 30(4)ก แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
    ***ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และหน่วยลงทุนหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง