ThaiPublica > เกาะกระแส > ศาลล้มละลายกลาง รับคำร้อง “การบินไทย” ขอฟื้นฟูกิจการ นัดไต่สวน 17 ส.ค.นี้

ศาลล้มละลายกลาง รับคำร้อง “การบินไทย” ขอฟื้นฟูกิจการ นัดไต่สวน 17 ส.ค.นี้

27 พฤษภาคม 2020


ศาลล้มละลายกลาง รับคำร้อง “การบินไทย” ขอฟื้นฟูกิจการ เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ยื่นคัดค้านภายใน 3 วัน ก่อนถึงวันนัดไต่สวน 17 ส.ค. นี้

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) โดยให้นัดไต่สวน วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. และสั่งให้ประกาศคำสั่งรับคำร้องขอและวันเวลา นัดไต่สวนในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อย 1 ฉบับ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ห่างกันไม่เกิน 7 วัน รวมทั้งให้ส่งสำเนาคำร้องขอแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายตามบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้ และแก่นายทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรมบังคับคดี และให้ส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 90 / 9 แห่ง พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483และให้ประกาศวันเวลานัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทางหนึ่ง

หากเจ้าหนี้ประสงค์คัดค้าน ให้ยื่นคำคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่า 3 วัน มิฉะนั้นถือว่า ไม่คัดค้าน