ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > บอร์ดธอส. เห็นชอบ “ฉัตรชัย ศิริไล” นั่งกรรมการผู้จัดการ อีกวาระ

บอร์ดธอส. เห็นชอบ “ฉัตรชัย ศิริไล” นั่งกรรมการผู้จัดการ อีกวาระ

27 พฤษภาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายฉัตรชัย ศิริไล
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธอส. เสนอ นายฉัตรชัย ศิริไล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. อีกวาระด้วยประสบการณ์ และความสำเร็จในการบริหารองค์กรตลอด 4 ปีในวาระแรก รวมแผนงานและวิสัยทัศน์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่า จะสามารถทำให้ ธอส. ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง สนับสนุนนโยบายของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน ตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ ธอส.เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในวันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธอส. ที่มีนายยุทธนา หยิมการุณ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอนายฉัตรชัย ศิริไล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. อีกวาระหนึ่ง ภายหลังจากที่ธนาคารได้เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีผู้สมัครจำนวน 4 คน ซึ่งผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด และได้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3 คน ซึ่งนายฉัตรชัย ถือเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. มากที่สุด

อนึ่งนายฉัตรชัยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ใน ธอส. มาตั้งแต่ปี 2539 รวมถึงความสำเร็จในการบริหารตลอด 4 ปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในวาระแรกระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 – 3 พฤษภาคม 2563 ซึ่งสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ผลักดันนโยบายของภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับมีแผนงานและวิสัยทัศน์ที่สะท้อนให้คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าจะสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานของ ธอส. กว่า 5,000 ชีวิต ร่วมมือกันพา ธอส. เดินหน้าตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” เป็นธนาคาร “บ้าน” ของคนไทย ที่มีส่วนร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศหลังจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายตามนโยบายของกระทรวงการคลัง สนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารต่อไป

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการ ธอส. เห็นชอบ และส่งเรื่องให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) / กระทรวงการคลัง เห็นชอบต่อไป