ThaiPublica > Native Ad > “Energy Fight COVID” พลังงาน – หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมมาตรการด้านพลังงานรับมือโควิดฯ

“Energy Fight COVID” พลังงาน – หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมมาตรการด้านพลังงานรับมือโควิดฯ

3 เมษายน 2020


“Energy Fight COVID” พลังงาน – หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมมาตรการด้านพลังงานรับมือโควิดฯ

“Energy Fight COVID” ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 กล่าวได้ว่าแทบทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรต่างเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาโรคระบาดที่กำลังเผชิญเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว ในจำนวนนี้รวมถึงกระทรวงพลังงานที่เข้าร่วมฝ่าวิกฤตโควิด โดยจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมมาตรการด้านพลังงานต่างๆ เพื่อเข้าช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชน อาทิ การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ลดค่าแก๊ส ลดค่าไฟ ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมๆ มาตรการด้านพลังงานรับมือโควิด ดังนี้

  1.การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก จำนวน 21.5 ล้านราย ซึ่งได้เปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา และจะทยอยจ่ายคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมนี้เป็นต้นไป
  2.ดูแลอัตราค่าไฟฟ้า โดยตรึงอัตราค่าเอฟที เดือนพฤษภาคม 2563 ในอัตรา 11.60 สตางค์ต่อหน่วย หรือ ลดลง 11.60 สตางค์ต่อหน่วย จากค่าไฟฟ้าฐาน คิดเป็นวงเงินประมาณ 4,534 ล้านบาท
  3.การไฟฟ้าขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า เป็นมาตรการสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะอย่าง ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย ตลอดจนไม่คิดค่าปรับ (ดอกเบี้ย) ตลอดระยะเวลาการผ่อนผัน โดยไม่มีการงดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว และผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่
  4.การไฟฟ้าลดค่าไฟฟ้า โดยมีการลดค่าไฟฟ้าในอัตราร้อยละ 3 ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563) โดยรายละเอียดส่วนลดจะปรากฏในบิลที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับ
  5.ปรับลดราคาขายปลีก LPG เป็นมาตรการดูแลประชาชนภาคครัวเรือน โดยการปรับลดราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม LPG ลง 45 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน
  6.ลดราคาขายปลีก NGV เป็นมาตรการปรับลดราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ ลง 3 บาท/กิโลกรัม เหลือ 10.62 บาท/กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน และตรึงราคา NGV สำหรับรถทั่วไปต่อเนื่องไปอีก 5 เดือน

ไม่เพียงเท่านี้ กระทรวงพลังงานเล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับ Covid-19 จึงได้ประสานความร่วมมือองค์กรด้านพลังงานต่างๆ ในการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมพลังให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทย โดยมีการให้การช่วยเหลือและสนับสนุนที่สำคัญ อาทิ การปลดล็อคใช้เอทานอลมาผลิตเจลล้างมือ การแจกเจลล้างมือประชาชน หน้ากากอนามัย การมอบชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ เตรียมผลิตชุดตรวจ COVID รู้ผลใน 45 นาที เป็นต้น

วันนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า ภารกิจกระทรวงพลังงานได้ก้าวข้ามผ่านแค่บทบาทของตัวเองในด้านการวางแผน จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการเพียงอย่างเดียว ยังก้าวไปสู่มิติอื่นๆ ทั้งด้านการสาธารณสุข ทางสังคม ฯลฯ