ThaiPublica > เกาะกระแส > มช. พัฒนาแอปพลิเคชัน คัดกรองตนเองเบื้องต้น ประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19

มช. พัฒนาแอปพลิเคชัน คัดกรองตนเองเบื้องต้น ประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19

3 มีนาคม 2020


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำแอปพลิเคชัน แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาแอปพลิเคชันแบบคัดกรองตนเองเบื้องต้น 3 ภาษา เพื่อประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำแอปพลิเคชัน แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ http://sescimande.net/Self-Screening (Version 1.0) ว่า แอปพลิเคชันคัดกรองตนเองเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 นี้ มีที่มาจากความต้องการของหน่วยงานและสถานศึกษาหลายแห่งทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการประสานงานและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทุกฝ่ายต่างมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันคัดกรองตนเองเบื้องต้นนี้ขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักในการป้องกันตนเองและลดความตระหนก และความตื่นกลัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกระทรวงสาธารณสุข แอปพลิเคชันคัดกรองนี้ ได้จัดทำเป็น 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน โดยอ้างอิงจากแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินผลความเสี่ยงในการติดเชื้อฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

แอปพลิเคชั่นนี้มีผู้ใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในการคัดกรองตนเองเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยง

แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 (เชื้อไวรัสไวโรน่า 2019)
Coronavirus 2019 Self-Screening)
新型冠状病毒疑似感染者个人检疫表
http://sescimande.net/Self-Screening/

ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่เป็นกังวลและต้องการประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยสามารถเข้าไปประเมินด้วยการตอบคำถาม 4 ประเด็นได้แก่

  1. การมีไข้
  2. การมีอาการสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ็บคอ น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ
  3. การมีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีนหรือในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนเริ่มป่วย
  4. การมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

โดยหลังจากตอบคำถามทั้ง 4 ข้อนี้แล้ว จะมีการประเมินผลความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  1. สีเขียว ไม่เข้าเกณฑ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
  2. สีเหลือง แยกตัวเอง สังเกตอาการ หากไม่สบายหรืออาการไม่ดีขึ้น ให้พบแพทย์
  3. สีแดง รีบพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

ทั้งนี้ แอปพลิเคชันคัดกรองตนเองเบื้องต้นนี้ จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และให้ทันต่อเหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น การเพิ่มระดับความเข้มข้นของการคัดกรอง ฯลฯ ตามความเหมาะสมต่อไป