ThaiPublica > เกาะกระแส > กรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

กรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

27 มกราคม 2020


ที่มาภาพ: https://www.chinadaily.com.cn/a/202001/26/WS5e2cf3f0a310128217273438.html

กรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2563 ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทย