ThaiPublica > Native Ad > บทความร่วมมือ > “โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม” ประโยชน์ที่ได้มากกว่าความมั่นคงด้านพลังงาน

“โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม” ประโยชน์ที่ได้มากกว่าความมั่นคงด้านพลังงาน

31 มกราคม 2020


“โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม” ประโยชน์ที่ได้มากกว่าความมั่นคงด้านพลังงาน

แม้ว่าเป้าหมายสำคัญของ “โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ” คือการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสร้างความสะดวกสบายในวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคน

แต่นอกเหนือจากความมั่นคงด้านพลังงาน โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ยังสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละนับแสนล้านบาท เพื่อนำไปใช้เป็นงบประมาณแผ่นดินสำหรับการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตลอดจน ทำให้คนไทยจำนวนมากมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง เพราะคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ นั้นเป็นคนไทย รวมถึง ก่อให้เกิดโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ทั้งในพื้นที่ที่มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ อีกเป็นจำนวนมาก