ThaiPublica > เกาะกระแส > สพร. จัดประชาพิจารณ์ ร่างแผน 3 ปี พัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ

สพร. จัดประชาพิจารณ์ ร่างแผน 3 ปี พัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ

9 มกราคม 2020


สพร. ระดมหน่วยงานรัฐ – เอกชน ร่วมประชาพิจารณ์ “ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 3 ปี”

หลังจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ “สพร.” ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้จัดทำร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 2563-2565 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ทาง สพร.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ฯฉบับดังกล่าวนี้จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 2562 ที่กำหนดให้มีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อใช้เป็นกรอบ และทิศทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาประเทศให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งมีกรอบการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแผนดังกล่าว และต้องจัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการ หรือ แผนงานของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งส่งแผนปฏิบัติการหรือแผนงานดังกล่าวให้ สพร.รับทราบด้วย

อ่านรายละเอียดด้านล่าง