ThaiPublica > เกาะกระแส > ธปท. เตือนระวังถูกหลอกลวงให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ย้ำไม่เคยให้ใบอนุญาตซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต

ธปท. เตือนระวังถูกหลอกลวงให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ย้ำไม่เคยให้ใบอนุญาตซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต

24 กันยายน 2019


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย ชักชวนให้ประชาชนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือเทรด (Trade) ค่าเงิน (FOREX หรือ FX หรือ Foreign Exchange) โดยอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูง นั้น

ธปท. ขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนดังกล่าว ที่ผ่านมา การชักชวนให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศตามที่โฆษณาแอบอ้างมักเป็นการหลอกลวงว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดี แต่ข้อเท็จจริงมีลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ ซึ่งไม่มีการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศจริง อีกทั้ง การทำธุรกรรมในลักษณะดังกล่าว มีความเสี่ยงและยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย

ธปท. ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า

    1) ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศต้องทำกับผู้ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้น เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้ได้รับใบอนุญาตได้ทางเว็บไซต์ของ ธปท. (www.bot.or.th)

    2) ปัจจุบันยังไม่เคยมีการให้ใบอนุญาตแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต หากผู้ใดให้บริการดังกล่าวในประเทศไทย จะมีความผิดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

    3) ธปท. ไม่อนุญาตให้โอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FOREX)ในเว็บไซต์ต่างประเทศ การฝ่าฝืนจะเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

    4)บุคคลที่แนะนำหรือโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือเทรดค่าเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามมาที่ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธปท. Call Center 02 356 7799 หรือโทร 1213