ThaiPublica > เกาะกระแส > มาเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นพลังงาน ลดค่าไฟ ไร้ปัญหากลิ่นเหม็นด้วย ด้วยระบบ Biogas กันเถอะ

มาเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นพลังงาน ลดค่าไฟ ไร้ปัญหากลิ่นเหม็นด้วย ด้วยระบบ Biogas กันเถอะ

16 สิงหาคม 2019


สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกโครงการรณรงค์ให้ประชาชน “มาเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นพลังงาน ลดค่าไฟ ไร้ปัญหากลิ่นเหม็นด้วย ด้วยระบบ Biogas กันเถอะ”

ระบบ Biogas ที่บางท่านเรียกว่าระบบก๊าซชีวภาพ คือ เทคโนโลยีการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำเสีย โดยอาศัยกลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ ซึ่งนอกจากจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียแล้ว ยังสามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนอีกด้วย

ประเภทน้ำเสียที่สามารถนำมาผลิต Biogas เช่น น้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ น้ำเสียจากโรงงานประเภทเกษตรอุตสาหกรรม หรือจากน้ำชะขยะ เป็นต้น ซึ่งจากกระบวนการหมักย่อยน้ำเสีย จะได้ก๊าซ มีเทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซอื่นๆ มีอัตราส่วนโดยเฉลี่ย 65 : 33 : 2 ซึ่งก๊าซมีเทน มีคุณสมบัติจุดไฟติด สามารถนำมาผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ได้
ประโยชน์จากระบบ Biogas

  • Biogas สามารถนำไปทดแทนแหล่งเชื้อเพลิงอื่นๆได้ เช่น พลังงานไฟฟ้า และก๊าซ CBG เป็นต้น
  • ลดมลภาวะกลิ่นเหม็น ลดจำนวนแมลงวัน และช่วยบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
  • กากอินทรีย์ที่ออกจากระบบสามารถใช้เป็นปุ๋ยสำหรับเพาะปลูกพืช และปรับปรุงดินได้เป็นอย่างดี
  • น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว สามารถนำกลับมาใช้ทำความสะอาดคอกสัตว์หรือเพื่อการเกษตรได้ดี
  • แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดสภาวะโลกร้อน

ดังนั้น “มาร่วมกันเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นพลังงานทดแทน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม”

ป้ายคำ :