ThaiPublica > เกาะกระแส > ก.ล.ต. กล่าวโทษ “เอ็มอาร์ซี – บิซและกรรมการ” ขายและประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก.ล.ต. กล่าวโทษ “เอ็มอาร์ซี – บิซและกรรมการ” ขายและประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต

5 กรกฎาคม 2019


ที่มาภาพ : https://www.bitcoinmarketjournal.com/security-token-trading-platforms/

ก.ล.ต. กล่าวโทษ บริษัท เอ็มอาร์ซี – บิซ จำกัด และกรรมการ กรณีเสนอขายและประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก.ล.ต. กล่าวโทษบริษัท เอ็มอาร์ซี – บิซ จำกัด และกรรมการผู้มีอำนาจราย นายธนิท รัชชนนธนันกร ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) กรณีมีพฤติกรรมเข้าข่ายการเสนอขายและประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแจ้งเบาะแสและตรวจพบว่า บริษัท เอ็มอาร์ซี – บิซ จำกัด โดยนายธนิท รัชชนนธนันกร กรรมการผู้มีอำนาจ มีพฤติกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัล โดยชักชวนประชาชนให้ลงทุนผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook YouTube และเว็บไซต์บริษัท เอ็มอาร์ซี – บิซ จำกัด ซึ่ง ก.ล.ต. ได้เคยแจ้งบริษัทให้ยุติการกระทำที่อาจเข้าข่ายการเสนอขาย และการให้บริการซื้อขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ดี พบว่า ยังคงมีการชักชวนประชาชนให้ลงทุนในโทเคนดิจิทัลอยู่

การกระทำของบริษัท เอ็มอาร์ซี – บิซ จำกัด ข้างต้น เข้าข่ายการเสนอขายและการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตามกฎหมายมาตรา 17 และมาตรา 26 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 57 และมาตรา 66 แห่ง พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 โดยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของโทเคนดิจิทัลทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย แต่ทั้งนี้เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบริษัท เอ็มอาร์ซี – บิซ จำกัด และนายธนิท รัชชนนธนันกร ต่อ ปอศ. ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนในกรณีดังกล่าว โปรดแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง ปอศ. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2237-1199 เพื่อให้สอบสวนและดำเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้ การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของปอศ. และการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามลำดับ

สำหรับผู้ที่สนใจขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการระดมทุน หรือการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างถูกต้องตาม พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 สามารถติดต่อคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลของ ก.ล.ต. ได้ที่ Help Center 1207 กด 4 เพื่อขอคำแนะนำทางโทรศัพท์ หรือนัดหมายพบเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. ได้ ทั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย