ThaiPublica > เกาะกระแส > “อานันท์ ปันยารชุน” ประธานภาคีเพื่อการศึกษาไทย ชี้ “ตื่นเถิดชาวไทย”สร้างภาพใหม่การศึกษา

“อานันท์ ปันยารชุน” ประธานภาคีเพื่อการศึกษาไทย ชี้ “ตื่นเถิดชาวไทย”สร้างภาพใหม่การศึกษา

9 มิถุนายน 2019


นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการเครือข่ายภาคีเพื่อการศึกษาไทย หรือ TEP

ภาคีเพื่อการศึกษาไทย หรือ Thailand Education Partnership (TEP) ขับเคลื่อนต่อเนื่อง จัดงานประชุมวิชาการ TEP Forum “ภาพใหม่การศึกษาไทย : ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยด้วยพลังของทุกคน”เปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนร่วมคิด ร่วมตั้งเป้าหมายเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้ทันโลก ชี้การศึกษายุคใหม่ไม่เน้นเนื้อหา แต่ต้องสร้างสมรรถนะเด็ก ให้ตอบโจทย์โลกยุคใหม่

นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการเครือข่ายภาคีเพื่อการศึกษาไทย หรือ TEP กล่าวว่า การศึกษาไทย ปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การปฏิรูปศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่อง (on going process) ที่ต้องพัฒนาตลอดเวลา แต่ระบบราชการและการบริหารการศึกษาในปัจจุบัน ไม่เอื้อให้เกิดสิ่งนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงควรเปลี่ยนบทบาท และไม่จำเป็นต้องเป็นกระทรวงใหญ่ที่รวมศูนย์อำนาจ แต่ควรกระจายอำนาจการศึกษาไปยังท้องถิ่นและทำหน้าที่อำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดโรงเรียนดีที่มีความหลากหลาย พร้อมยกตัวอย่างว่า หลักสูตรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ย่อมไม่เหมือนกับหลักสูตรในจังหวัดเชียงใหม่ หรือแม้แต่เวลาเรียน ก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน ดังนั้น การศึกษาที่ดีต้องเป็นการทำงานภายใต้การกำกับดูแลของคนในพื้นที่

นายอานันท์กล่าวต่อว่า นิยามภาพใหม่การศึกษาไทย “ตื่นเถิดชาวไทย” พร้อมเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับการสร้างภาพใหม่ของการศึกษาไทย โดยเฉพาะภาคธุรกิจ และพ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของการศึกษาในพื้นที่ที่ตนเองเกี่ยวข้อง โดยเข้าร่วมกำหนดวิถีทางของการศึกษา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และช่วยกันสร้างเครือข่ายต่อไป ที่สำคัญคือ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครู ควรเปลี่ยนบทบาทของตนเองใหม่ ให้เป็น Active Teacher ที่สร้าง Active Learning ที่ทำให้เด็กรักการเรียนรู้ และเป็น Active Citizen

นายอานันท์ กล่าวย้ำว่า โจทย์ใหญ่ของการศึกษาไทย คือ ทำอย่างไรระบบใหญ่ของการศึกษา จะเป็นพลังหนุนทำให้เกิดภาพการทำงานของคนในพื้นที่ และขยายวิธีทำงานไปสู่ระบบใหญ่ของประเทศได้ และชี้ว่าคำตอบของการปฎิรูปการศึกษาอยู่ที่การปลดพันธนาการให้คุณครูและโรงเรียน การลดวิธีคิดและสั่งการจากบนลงล่าง และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้คิดและทำ และสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันให้มากที่สุด

TEP Forum 2019

TEP Forum 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยในวันแรก ได้นำเสนอ TEP Direction “ภาพใหม่การศึกษา เพื่อการสร้างเสริมสมรรถนะเด็กไทย” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เลขานุการคณะกรรมการภาคีเพื่อการศึกษา ตามด้วย กิจกรรม TEP Talk “๕ แรงบันดาลใจ สร้างสรรค์การศึกษาไทย” และ วงเสวนา TEP Sharing “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย”

ในช่วงบ่ายมีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ TEP Group Discussion “ร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็น ต่อเส้นทางการสร้างสมรรถนะเด็กไทย” ของทั้ง 7 ประเด็นที่ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะเด็กไทย เริ่มตั้งแต่ ปฐมวัย การปรับระบบที่สร้างพื้นฐานเด็กที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้ โรงเรียน การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ “Whole school transform” ครูการปรับระบบการผลิตครู ที่ไม่เน้นเรื่องเรื่องหาแต่เน้นที่สมรรถนะ หลักสูตรการศึกษา การปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง แนวทางการปรับวิธีการเรียนการสอนของอาชีวะมหาวิทยาลัย และการเรียนแบบใหม่ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเรียนรู้การสร้าง sandbox ทางการศึกษาจากพื้นที่ที่ทำจริง ภาพใหม่การศึกษาไทย เวทีเพื่อระดมสมองเพื่อร่วมกันมองภาพใหม่ของระบบการศึกษาทั้งระบบ

ส่วนในวันรุ่งขึ้น เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นการเปลี่ยนการศึกษา ได้มาเล่าแนวคิดและวิธีการทำงาน เพื่อให้คนรุ่นใหม่คนอื่นๆ ได้เรียนรู้ และเกิดแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาทำ โดยครั้งนี้ มี 12 องค์กรของคนรุ่นใหม่ เช่น inskru achieve ก ก่อการครู มานำเสนอ และร่วมจัด workshop เพื่อให้เห็นมิติใหม่ของการเปลี่ยนแปลงของคนที่กล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยน

อนึ่ง ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP : Thailand Education Partnership) เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันขององค์กรและเครือข่ายคนทำงานด้านการศึกษาที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศไทยที่มุ่งการพัฒนาศักยภาพคน โดยเชื่อว่าการศึกษาที่ดีเกิดจากมีส่วนร่วมของคนทุกคนในสังคม การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยในปีนี้ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาที่ TEP ชี้ว่าการศึกษาไทยต้องเปลี่ยน และเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดได้ ต้องเกิดจากคนทุกภาคส่วน ไม่ใช่แค่คนในวงการการศึกษา แต่พ่อแม่ นักเรียน ชุมชน นักธุรกิจ ต้องเข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ในปีนี้จึงเปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันตั้งเป้าหมายและร่วมคิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP) ได้ที่ Facebook TEP