ThaiPublica > เกาะกระแส > ตลาดหลักทรัพย์ฯเปิดดัชนี SETCLMV เครื่องมือลงทุนในหุ้นที่มีรายได้จากกัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม เริ่ม 2 ก.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯเปิดดัชนี SETCLMV เครื่องมือลงทุนในหุ้นที่มีรายได้จากกัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม เริ่ม 2 ก.ค.นี้

15 มิถุนายน 2018


ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำดัชนีใหม่คือ ดัชนี SETCLMV Exposure(SETCLMV Index)ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของหุ้นไทยที่ได้รับประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม CLMV โดยคำนวณมาจากหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง

ดัชนี SETCLMV เป็นการพัฒนาจากแนวคิด Economic Exposure เพราะปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ มีการขยายธุรกิจไปนอกประเทศมากขึ้นและมีรายได้จากต่างประเทศมากขึ้น จากเดิมที่เน้นการลงทุนการทำธุรกิจในประเทศและมีรายได้จากภายในประเทศ

การลงทุนในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย มีผลให้แนวโน้มรายได้มาจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่ง สิ้นปี 2016 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ไปลงทุนต่างประเทศมีจำนวนราว 220 แห่งมีรายได้จากต่างประเทศรวมกันในสัดส่วนของ 27% ของรายได้รวม ขณะที่บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้จาก CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนามมีจำนวน 81 บริษัท)

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารายได้จากข้อมูลล่าสุดที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงข้อมูลรายละเอียดแหล่งรายได้ที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยในงบการเงินประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับจากการสำรวจข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียน

การลงทุนผ่าน Economic Exposure ของบริษัท จึงเป็นอีกรูปแบบของการลงทุน เพื่อเข้าถึงภูมิภาคหรือประเทศที่นักลงทุนสนใจผ่านบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ตนเองคุ้นเคย หรือ เข้าถึงข้อมูลการลงทุนได้ง่าย

“ปัจจุบันการลงทุนบนแนวคิด ใน CLMV นั้น เป็นแนวคิดการลงทุนที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงต้องการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนไทยและมีข้อมูลในการลงทุนตามแนวคิดดังกล่าว โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมสนับสนุนให้มีการนำดัชนีไปใช้อ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) และกองทุนรวม (Mutual Fund) เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุน” ดร. รินใจ กล่าว

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นนั้น ดัชนี SETCLMV นั้นจะพิจารณาคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ในแต่ละปีจากกลุ่มประเทศ CLMV มากกว่า 10% ของรายได้รวม หรือขั้นต่ำ 100 ล้านบาท อีกทั้งยังพิจารณาขนาดและสภาพคล่อง โดยต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 20% และเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องโดยมี Turnover ratio อย่างน้อยเท่ากับ 0.5% ตามระยะเวลาที่กำหนด คือไม่ต่ำกว่า 9 เดือนใน 12 เดือน

นอกจากนี้ เพื่อให้ดัชนีสามารถสะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบ จึงได้นำ CLMV Exposure ของบริษัทมาคำนวณร่วมกับมูลค่าตามราคาตลาด(Market Capitalization) และจำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนีไม่เกิน 5 %ทุกไตรมาส

ทั้งนี้ หุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะถูกนำมาคำนวนในดัชนีโดยไม่จำกัดจำนวน แต่จะปรับรายการหลักทรัพย์ทุก 6 เดือน และตลาดหลักทรัพย์คาดว่าจะประกาศรายชื่อหุ้นที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 และเริ่มเผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561