ThaiPublica > เกาะกระแส > ธปท.ไฟเขียวบริการ”Request to Pay” ผ่านพร้อมเพย์ เพิ่มช่องชำระเงิน เริ่ม 17 ก.พ. 61

ธปท.ไฟเขียวบริการ”Request to Pay” ผ่านพร้อมเพย์ เพิ่มช่องชำระเงิน เริ่ม 17 ก.พ. 61

14 กุมภาพันธ์ 2018


นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่าสถาบันการเงินในไทยและบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ได้ร่วมกันพัฒนาบริการเรียกเก็บเงิน (Request to Pay) ผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยระบบกลางจะพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป และธนาคารจะทยอยให้บริการต่อไป ทั้งนี้บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์เป็นบริการต่อยอดบนโครงสร้างพื้นฐานของระบบพร้อมเพย์ที่มีมาตรฐาน

บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์เป็นบริการที่ช่วยให้ร้านค้า และภาคธุรกิจ สามารถส่งข้อความแจ้งไปยังผู้ซื้อเพื่อขอให้ชำระเงิน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ร้านค้ารายย่อย รวมถึงร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce) ให้มีช่องทางเรียกเก็บเงินและรับชำระเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ขณะที่ประชาชนจะได้รับความสะดวกในการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายมากขึ้น

การใช้งานบริการเรียกเก็บเงินเมื่อการซื้อขายแล้วเสร็จ มีขั้นตอนการใช้งาน 2 ขั้นตอน คือ 1) การส่งแจ้งเตือน: ผู้ใช้บริการที่เป็นฝ่ายรับชำระเงิน เช่น ร้านค้า ผู้ขายสินค้าออนไลน์ ส่งข้อความแจ้งผู้ซื้อที่จะเป็นผู้จ่ายเงิน เพื่อขอให้ชำระเงินกลับด้วยการระบุหมายเลขพร้อมเพย์ของผู้จ่ายเงิน และ 2) การชำระเงินหลังรับการแจ้ง: เมื่อผู้ซื้อหรือผู้จ่ายเงินได้รับข้อความแจ้งผ่านช่องทางของธนาคารที่ใช้บริการ เช่น โมบายแอปพลิเคชั่นของธนาคาร (Mobile Banking) สามารถเลือกยืนยันการชำระเงินได้

ทั้งนี้ผู้ที่จะใช้บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ทั้งการส่งแจ้งและการรับแจ้งสามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์และเปิดใช้บริการตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากธนาคารที่ร่วมให้บริการและสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการได้จากเว็บไซต์ธปท. หัวข้อ “ระบบการชำระเงินพร้อมเพย์…การเงินยุคใหม่ คนไทยยุคดิจิทัล รายชื่อผู้ให้บริการพร้อมเพย์”

ในการปรับระบบให้รองรับบริการใหม่นี้ ระบบพร้อมเพย์จะปิดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 1.00 – 3.00 น. ซึ่งเป็นการปิดระบบตามปกติเพื่อรองรับบริการใหม่ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าสามารถใช้บริการโอนเงินผ่านช่องทางอื่นๆ ของธนาคารได้ตามปกติ และสามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์ของธนาคารทุกแห่ง