ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > ผู้ประกอบการไทย ใครเสียภาษี?

ผู้ประกอบการไทย ใครเสียภาษี?

9 กุมภาพันธ์ 2018


คุณรู้หรือไม่ คนไทย 66 ล้านคน ในจำนวนนี้มี “ผู้ประกอบการ” หรือ “เจ้าของธุรกิจ” ทั้งหมดกี่ราย ที่จ่ายภาษีให้รัฐบาลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ

จากฐานข้อมูลภาษีกรมสรรพากร ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 (ปีภาษี 2558) ที่นำมาแสดง พบว่า ประเทศไทยมีผู้ประกอบการเข้ามายื่นแบบแสดงรายการผู้เสียภาษีทั้งสิ้น 2,096,297 ราย ในจำนวนนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

กลุ่มแรก ประกอบกิจการในรูปของ “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” (ยื่นภ.ง.ด.50) มีจำนวน 510,371 ราย คิดเป็นสัดส่วน 24.35% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด 2,096,297 ราย ประกอบด้วย

  1.1 บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรายได้ไม่ถึง 1,800,000 ต่อปี (หรือที่เรียกว่าขนาดXS) มีจำนวนทั้งสิ้น 261,165 ราย คิดเป็นสัดส่วน 12.46% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด

  1.2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รายได้เกิน 1,800,000 ต่อปี (S) มีจำนวนทั้งสิ้น 177,818 รา ย คิดเป็นสัดส่วน 8.48% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด

  1.3 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรายได้ในช่วง 30-500 ล้านบาทต่อปี (M) มีจำนวน 62,822 ราย คิดเป็นสัดส่วน 3% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด

  1.4 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรายได้ในช่วง 500-2,000 ล้านบาทต่อปี (L) มีจำนวน 6,194 ราย คิดเป็นสัดส่วน 0.3% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด

  1.5 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรายได้เกิน 2,000 ล้านบาทต่อปี (XL) มีจำนวน 2,372 ราย คิดเป็นสัดส่วน 0.11% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด

กลุ่มที่ 2 ประกอบกิจการในรูปของ “บุคคลธรรมดา” ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปรับลดหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาเหลือ 60% (ยื่น ภ.ง.ด.90) มีจำนวนสิ้น 1,585,926 ราย คิดเป็นสัดส่วน 75.65% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด ประกอบด้วย

  2.1 เจ้าของกิจการขนาดเล็กมีรายได้ไม่เกิน 1,800,000 ต่อปี (XS) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,479,066 ราย คิดเป็นสัดส่วน 70.56% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด
  2.2 เจ้าของกิจการ SMEs ที่มีรายได้เกิน 1,800,000 ต่อปี (S) มีจำนวนทั้งสิ้น 106,860 ราย คิดเป็นสัดส่วน 5.1% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด

หากนำตัวเลขจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด 2,096,297 ราย หักจำนวนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้เกิน 500-2,000 ล้านบาทต่อปี จำนวน 6,194 ราย และที่มีรายได้เกิน 2,000 ล้านบาท/ปี อีก 2,372 ราย จะเหลือผู้ประกอบกิจการ ประเภท SMEs มีรายได้/ปีไม่ถึง 500 ล้านบาท ประมาณ 2,087,731 ราย

นี่คือภาพรวมของการประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่อยู่ในระบบภาษีแค่ 2.09 ล้านราย