ThaiPublica > เกาะกระแส > ศาลปกครองกลางพิพากษาคดีสกรณ์ฯคลองจั่นให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ฟ้อง กรณีไม่กำกับดูแล

ศาลปกครองกลางพิพากษาคดีสกรณ์ฯคลองจั่นให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ฟ้อง กรณีไม่กำกับดูแล

28 กรกฎาคม 2017


เมื่อวันนี้ 27 กรกฎาคม 2560 ศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) มีคำพิพากษาในคดีเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นดังนี้

คดีที่ 1 คดีหมายเลขดำที่ 242/2557
ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวกรวม 13 คน ยื่นฟ้อง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับพวกรวม 3 คน กรณีถูกปลดพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น (อ่านรายละเอียดที่นี่)

คดีที่ 2 คดีหมายเลขดำที่ 2472/2556
ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน 8 ราย กรณีไม่กำกับดูแลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น (คดีพิพาทระหว่างนางสาวนวลฉวี เกตุวัฒนเวสน์ ที่ 1 กับพวก รวม 15 คน กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน) (อ่านรายละเอียดที่นี่)

คดีที่ 3 คดีหมายเลขดำที่ 913/2557
ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีละเลยต่อหน้าที่ฯ ปล่อยให้มีการการะทำละเมิดของคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น (คดีพิพาทระหว่าง นางรุ่งนิภา กาญจน์รักษ์ กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน) (อ่านรายละเอียดที่นี่)