ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > ซูเปอร์ “บิ๊กตู่” 3 ปีตั้ง 342 คณะทำงาน – นายกฯ/รองนายกฯ นั่งหัวโต๊ะ 139 คณะ

ซูเปอร์ “บิ๊กตู่” 3 ปีตั้ง 342 คณะทำงาน – นายกฯ/รองนายกฯ นั่งหัวโต๊ะ 139 คณะ

6 พฤษภาคม 2017


เกือบ 3 ปีของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เข้ามาบริหารจัดการประเทศ ประชาชนสามารถรับฟังความคืบหน้าการทำงานของรัฐบาลในด้านต่างๆได้ทุกคืนวันศุกร์ ซึ่งมีเรื่องราวมากมายที่ได้ดำเนินการแก้ปัญหารวมทั้งการยกระดับการพัฒนาตามด้านต่างๆ

หากดูจากข้อมูลของสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถึงการจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีและคำสั่งการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี สะท้อนถึงเรื่องราวและการจัดการมากมายที่ต้องดำเนินการ

รัฐบาลมีจำนวนคณะกรรมการทำงานด้านต่างๆ 342 คณะกรรมการ แบ่งเป็นคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหรือรองประธานกรรรมการ 139 คณะกรรมการ แบ่งเป็น

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 32 คณะกรรมการ

นายวิษณุ เครืองาม 21 คณะกรรมการ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 18 คณะกรรมการ

พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย 23 คณะกรรมการ

พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 11 คณะกรรมการ

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ 32 คณะกรรมการ

พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง 18 คณะกรรมการ

ด้วยจำนวนคณะที่ค่อนข้างมาก หากเฉลี่ย 1 เดือน มีวันทำงาน 18 วัน (หักวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการประจำปี 2560 และการประชุมคณะรัฐมนตรี) ถ้าวันหนึ่งประชุมได้วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้า-บ่าย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีสามารถประชุมได้สูงสุด 36 ครั้งหรือคณะกรรมการต่อเดือน

หากต้องประชุมคณะกรรมการเดือนละครั้ง จะส่งผลให้ พล.อ. ประยุทธ์ และ พล.อ. ประวิตร ต้องใช้เวลา 89% ของเดือน เพื่อประชุมคณะกรรมการที่ตนนั่งเป็นประธานฯ หรือรองประธานฯ ให้ครบ รองลงมาคือ พล.ร.อ. ณรงค์ 64%, นายวิษณุ 58%, นายสมคิดและพล.อ.อ. ประจิน 50% และน้อยที่สุดคือ พล.อ. ธนะศักดิ์ 31% ของเวลาทำงานทั้งหมดของเดือน

อนึ่ง รายชื่อคณะกรรมการหลายคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการตามนโนบายของรัฐบาล ซึ่งมักจะมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย, คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์, คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น(ดูรายชื่อคณะทำงาน 3 ปีรัฐบาลประยุทธ์) (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)